Všeobecné obchodné podmienky

PRÍLOHA Č. 1., ZĽAVY POSKYTNUTÉ V RÁMCI SYSTÉMU INLERNET, KARIÉROVÝ SYSTÉM, PROVÍZIE A BONUSY
Platné od 1. marca, 2016
Choďte Príloha č. 2., 4.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných Obchodných Podmienok (VOP) platnej Vernostnej zmluvy spoločnosti Inlernet.

Pri nákupoch od Produktových partnerov Systému Inlernet - spôsobom platným v Systéme Inlernet - môžu byť používané nižšie platobné spôsoby:

Hotovosť, kreditné karty alebo platba bankovým prevodom Produktovému partnerovi

Stály zákazník pri nakupovaní alebo využití služieb Produktového partnera je povinný a oprávnený zaplatiť vždy rovnakým spôsobom za požadovaný produkt či službu hotovosťou, kreditnou kartou alebo bankovým prevodom na účet Produktového partnera, ako napr. v prípade iných poskytovateľov, rozdiel je v tom, že musí najneskôr na konci nákupu informovať Produktového partnera o tom, že nakupovať bude v rámci Systému Inlernet, a musí poskytnúť aj ID údaje Stáleho zákazníka.

Aby sa zabránilo nesprávnym informáciám, Stály Zákazník musí predložiť svoju vernostnú kartu stiahnutú z WebOffice,  a Produktový partner by mal žiadať o predloženie vernostnej karty.

Produktový partner je povinný – po nákupe platenej iným spôsobom ako poukážkou - v Systéme Inlernet v osobnom WebOffice zaznamenať dátum nákupu, hrubú cenu nákupu, ID vystavenej potvrdenky a vernosté ID.

Podľa intervalov stanovených v zmluve uzavretej s Produktovým partnerom obdrží za realizované nákupy Produktový partner účet o provízii a potvrdenie o plnení od Inlernet Hungary Zrt. Potom musí Produktový partner zaplatiť províziu v lehote uvedenej na faktúre na bankový účet uvedený na faktúre vystavenej firmou Inlernet Hungary Zrt., ďalej je povinný v položke oznámenia uviesť poradové číslo faktúry.

Z provízií pripísaných na bankový účet a identifikovaných, zaúčtovaných a schválených Inlernetom, budú odpočítané transakčné poplatky a výsledná Obchodná zľava (pozri nižšie) bude pripísaná na základe VOP a príloh na Vernostnom a Navrhovateľskom účte a na Účet pre zľavy Stáleho zákazníka.

Ak Produktový partner pri evidovaní údajov vo svojom WebOffice disponuje s finančnými prostriedkami na svojom Inlernetovom účte, ktorého he možné dobíjať, Inlernet má právo odpočítať partnerskú províziu. To znamená, že na základe Všeobecných obchodných podmienok a ich príloh budú okamžite pripísané provízie a zľavy na účet Stáleho zákazníka a Navrhovateľa.

Objednanie a platba Inlernetovej Online poukážky

Stály zákazník musí vyplniť formulár, ktorý je dostupný na webových stránkach Inlernetu, v osobnom vernostnom WebOffice alebo cez mobilných aplikácií, v ktorom sa musí prijať zmluvná ponuka pre objednanie online poukážky a zaplatiť celková výška alebo len čiastková suma, to znamená rezervovať.

Pre vyrovnanie celkovej hodnoty poukážky alebo pre doplnenie zálohy rezervovaných poukážok na celkovú hodnotu poukážky (pozri: príloha č. 2. VOP) je potrebné, aby Stály zákazník zaplatil na bankový účet alebo previedol na bankový účet spoločnosti Inlernet Worldwide AG. potrebnú sumu, ak potrebná suma nie je k dispozícii na Účte pre provízie, poukážky alebo Inlernetové.

Pri prevode alebo pri zaplatení je Stály zákazník povinný uviesť svoje ID v položke oznámenia pre identifikáciu totožnosti. Prevedená, identifikovaná a schválená suma sa objaví na Inlernetovom účte Stáleho zákazníka. Ak na hore uvedených účtoch Stáleho zákazníka nie je k dispozícii príslušná čiastka potrebná k zaplatení ceny požadovanej poukážky, Systém neumožňí objednávanie Online poukážky.

Na online formulári pre objednanie poukážok a na zmluve sa musia uviesť údaje k identifikácii Produktového partnera (ID údaje obchodu produktového partnera), alebo iné údaje týkajúce sa požadovanej poukážky a jej hodnoty. Stály zákazník súčasne s uzatvorením zmluvy môže zaplatiť cenu poukážky pomocou hore uvedených účtov.

Potom si môže Stály zákazník stiahnuť kópiu poukážky z WebOffice z menu Downloads-Poukážok. Po vytlačení kópii poukážky a s ohľadom na nižšie uvedené je možné zaobstarať tovar alebo využiť služby od vybraného Produktového partnera. Ak si Stály zákazník objednal poukážku cez mobilnú applikáciu, nepotrebuje ju vytlačiť, po objednaní ju môže použiť automaticky. Originál poukážky je k dostupný len online v Systéme Inlernet.

Stály zákazník po odoslaní objednávky a súčasne aj zmluvnej ponuky Inlernetu, a po zaplatení jej hodnoty (celkovú hodnotu) a zaúčtovaní v Systéme Inlernet, Produktový partner dostane kópiu o poukážke. Inlernet čiastku zníženú o províziu prevedie do troch pracovných dní po vystavení poukážky Produktovému partnerovi, resp. pripíše podľa nastavenia WebOffice produktového partnera na Inlernetový účet Produktového partnera.

Pri objednávke a vyrovnaní celkovej hodnoty poukážky budú podľa VOP a ich príloh pripísané provízie, refundácie a zľavy Stálemu zákazníkovi a jeho Navrhovateľom. Pri objednávke poukážky a vyrovnaní čiastkovej hodnoty (zálohy) poukážky budú podľa týchto VOP a príloh pripísané na Účet zliav Stáleho zákazníka zľavy, z ktorého Stály zákazník dostane Právo, ktoré môže generovať rôžne provízie pre neho a jeho Navrhovateľov.

Z týchto dôvodov Stály zákazník nie je oprávnený po odoslaní objednávky Inlernetu, po podpise zmluvy a po zaplatení ceny poukážky odstúpiť alebo zrušiť objednávku, ak len rezervoval poukážku, môže pri zaplatení zostatkovej hodnoty zmeniť osobu Produktového partnera a môže poukážku objednať aj po častiach v súlade s predpismi VOP.

Zostatky na hore uvedených účtoch je možné vidieť v osobnom Weboffice Stáleho zákazníka, pod menu "Účet poukážok", "Účet provízií" a "Inlernet účet" a "Účet pre zľavy".

Pri zamenení nákupných poukážok skontroluje Produktový partner totožnosť Stáleho zákazníka, ID poukážky, bezpečnostný kód a ďalšie bezpečnostné prvky na poukážke, porovná ich kópiami, ktoré mu boli poslané a z ktorých je päť kusov. Produktový partner akceptuje poukážku od Stáleho zákazníka len v prípade, ak sa zhodujú hore uvedené údaje a bezpečnostné prvky sú uvedené. Ak objednávka bola podaná cez mobilnú aplikáciu, povinne zadaný vernostný PIN kód môže nahradiť skôr opísaný postup kontroly. Poukážky objednané cez mobilnú aplikáciu budú zamenené automaticky v plnom rozsahu (nie je možnosť na využitie len jednej časti).

Je možnosť i na čiastočné využitie poukážok vystavených v Systéme Inlernet, ktoré boli objednané vo WebOffice Stáleho zákazníka. V tomto prípade Produktový partner odstráni kupón so zvláštnym bezpečnostným kódom a zaregistruje ho vo vlastnom WebOffice. Ďalšie časti poukážky zostávajú u Stáleho zákazníka, na ktoré Produktový partner zaeviduje zostatkovú hodnotu, ktorú bude možné neskôr zameniť u Produktového partnera.

Inlernet upozorňuje Stáleho zákazníka, že v prípade vyššie uvedeného čiastočného využitia sa pri odovzdaní Poukážky odporúča zvýšená opatrnosť, najmä u bezpečnostných kódoch na neodstránených kupónoch.

Inlernetové Online poukážky môžu byť použité na nákupy a služby len v predbežne vybraných obchodoch Produktového partnera, ktoré sú uvedené na poukážkach.

Objednávka Partnerskej Inlernet poukážky a platba s ňou

Stály zákazník musí vyplniť formulár, ktorý je dostupný v osobnom WebOffice, a musí prijať zmluvnú ponuku, ak chce objednať Partnerskú Inlernet poukážku, musí cenu alebo čiastkovú cenu zaplatiť alebo rezervovať.

Pre vyrovnanie celkovej hodnoty poukážky alebo pre doplnenie zálohy vopred rezervovaných poukážok (pozri: príloha č. 2. VOP) je potrebné, aby Stály zákazník zaplatil vopred na bankový účet alebo previedol na bankový účet spoločnosti Inlernet Worldwide AG. potrebnú sumu, ak táto suma nie je k dispozícii na Účte pre provízie, poukážky alebo na Inlernetovom účte

Pri prevode alebo zaplatení je Stály zákazník povinný uviesť svoje ID údaje v položke oznámenia. Prevedená, identifikovaná a schválená suma sa objaví na Inlernetovom účte. Ak na vyššie uvedených účtoch Stáleho zákazníka nie je k dispozícii suma zodpovedajúca hodnote požadovanej poukážky, Systém neumožní objednanie partnerskej poukážky.

Na online formulári pre objednanie poukážok ako aj na zmluve sa musia uviesť údaje o identifikácii Produktového partnera (ID obchodu produktového partnera), alebo ďalšie údaje týkajúce sa požadovanej poukážky a jej hodnoty. Stály zákazník súčasne s uzatvorením zmluvy má možnosť zaplatiť cenu poukážky z hore uvedených účtoch.

Pri objednávke poukážky a zaplatení celkovej hodnoty poukážky budú pripísané podľa týchto VOP a príloh Stálemu zákazníkovi a jeho Navrhovateľom provízie, refundácie a zľavy. Pri objednávke poukážky a zaplatení čiastkovej hodnoty (zálohy) poukážky budú podľa týchto VOP a príloh pripísané na Účet pre zľavy Stáleho zákazníka zľavy, z ktorých Stály zákazník dostane Právo, ktoré generuje rôžne provízie pre Stáleho zákazníka a pre Navrhovateľov.

Z týchto dôvodov Stály zákazník po odoslaní objednávky, po podpise zmluvy Inlernetu a po zaplatení ceny poukážky nie je oprávnený odstúpiť alebo zrušiť objednávku, ak zaplatil zálohu na poukážku, môže zmeniť pri zaplatení zostatkovej hodnoty osobu Produktového partnera a poukážku objednať aj po častiach v súlade s predpismi VOP.

Po odoslaní objednávky a zmluvnej ponuky Inlernetu, a po zaplatení ceny (celkovej hodnoty) poukážky a zaúčtovaní v Systéme Inlernet, pošle Inlernet objednávku partnerskej poukážky Produktovému partnerovi.

Stály zákazník obdrží partnerskú poukážku po schválení Inlernetu a po zaplatení kuriérskych poplatkov, alebo po predchádzajúcej konzultácii ju môže prevziať osobne v kancelárii maďarskej dcérskej spoločnosti Worldwide Inlernet AG. (Inlernet Hungary Zrt. 1024 Budapest, Zivatar u. 14. fsz/2.).

Z týchto dôvodov Stály zákazník po odoslaní objednávky, po podpise zmluvy Inlernetu a po zaplatení ceny poukážky nie je oprávnený odstúpiť alebo zrušiť objednávku, avšak ak zaplatil zálohu na poukážku, môže zmeniť pri zaplatení zostatkovej hodnoty osobu Produktového partnera a poukážku objednať aj po častiach v súlade s predpismi VOP.

Pri zamenení originálnych nákupných poukážok Produktový partner skontroluje ID poukážky, bezpečnostný kód a ďalšie bezpečnostné prvky poukážky. Produktový partner akceptuje poukážku len v prípade, že sa zhodujú hore uvedené údaje, a akceptuje len originál.

Zostatky na hore uvedených účtoch je možné vidieť v osobnom WebOffice Stáleho zákazníka, pod menu "Účet pre poukážky", "Účet pre provízie", "Inlernetový účet" a "Účet pre zľavy".

V prípade zamenení poukážky akéhokoľvek typu Produktový partner nevrátí hotovosť z poukážok, preto je odporúčané využiť celú hodnotu poukážky pre nakupovanie alebo využitie služby!

Inlernetové partnerské poukážky môžu byť využité výhradne na nakupovanie a využitie služieb v predošle vybraných partnerských obchodoch.

Veľkou výhodou Online poukážok a partnerských poukážok (ďalej spolu: Inlernetové poukážky) je, že pri platení s týmito poukážkami získáva Stály zákazník ďalšie zľavy a Práva v Systéme Inlernet, resp. refundácie a provízie.

Stály zákazník môže pri vyplatení Online poukážok a Partnerských poukážok doplniť cenu skôr rezervovaných Inlernetových poukážok a použiť sumy zaplatené na zálohu, s čím je môže znížiť splatnú čiastku.

Pokiaľ bude rezervovaná poukážka použitá pri zaplatení poukážky, počas objednania alebo vystavenia poukážky nebudú pripísané nové zľavy na Účte pre zľavy Stáleho zákazníka, pretože sa tak stalo už pri rezervácii poukážky! Stály zákazník nezískava ani nové Právo, veď zľavu a Právo už dostal pri zaplatení zálohy. Ak pri použití zálohy by boli Stálemu zákazníkovi pripísané ďalšie zľavy alebo práva, tak by ich dostal dvojnásobne. Preto pri zaplatení ceny poukážky vzniknú už iba refundácie Stáleho zákazníka a Navrhovateľa v Systéme Inlernet, ktoré budú pripísané na Účet pre provízie.

Zamenenie poukážok na peňažnú hotovosť nie je povolené!

Falšovanie poukážok má za následok trestnoprávnu zodpovednosť, (aj) preto je zakázané!

FUNKČNOSŤ SYSTÉMU INLERNET

Inlernetové triedy:

Nákupy a služby využité u Produktového partnera v rôznej hodnote sú klasifikované do šiestich Inlernetových tried s rôznymi cenovými hodnotami, ktoré sú zahrnuté do nižšie uvedenej tabuľky. Stály zákazník získava Práva so zľavami v rôznej hodnote alebo s rezerváciou poukážky a podľa symetrických počtov kusov týchto Práv sa generujú Provízie z práv v rôznej hodnote.

Stály zákazník ľubovoľne rozhodne o tom, že zľavy vzniknuté za nákupy v ktorej Inlernetovej triede chce použiť na získanie Práva, pokiaľ zostatok na Účte pre provízie to dovolí.

Stály zákazník ľubovoľne rozhoduje o tom, v ktorej Inlernetovej triede chce získať Právo pri rezervácii poukážky, preto musí vybrať hodnotu zálohy poukážky podľa Triedy.

Jednotlivé Práva môžu byť umiestnené medzi Práva zodpovedajúcej Triedy, a nie do ktorejkoľvek Triedy.

Práva v jednotlivých Inlernetových triedach tvoria v Systéme Inlernet samostatný, na sebe nezávislý Strom práv.

Zaplatenie čiastkovej hodnoty nákupnej poukážky, rezervácia poukážky:

Na účely nakúpenia vo väčšej hodnote, ako napríklad sú kúpa domu, stavba domu alebo prestavba, dovolenka, kúpa auta, alebo nakúpenie vianočných darčekov, takže pre všetky také nákupy, ktoré sa nekonajú okamžite, ale sú v pláne, môže Stály zákazník rezervovať poukážky v Systéme Inlernet. Stály zákazník zaplatí len jednu časť ceny nákupnej poukážky, ktorá sa bude považovať za zálohu na základe príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Stály zákazník sa rezerváciou poukážky zaväzuje uskutočniť plánovaný nákup od Produktového partnera Inlernetu. Hodnotu zálohy nie je možné žiadať späť v hotovosti, ale môže byť doplnená celková hodnota poukážky na nakupovanie produktu alebo využitie služby podľa podmienok prílohy č. 2. VOP, alebo do hodnoty zliav obdržaných po realizovaných nákupov podľa tejto prílohy („Zamenenie zálohy na hotovosť zaplatenej poukážky“), kde je podrobnejšie vysvetlené, akým spôsobom sa môžu zálohy zameniť na hotovosť.

Takže rezerváciou poukážky sa Stály zákazník zaväzuje ku kúpe, Produktový partner a Inlernet sa môžu uistiť, že Stály zákazník skôr či neskôr nakúpi za sumu zaplatenú na zálohu od niektorého Produktového partnera, čím vzniká provízia pre Inlernet a Navrhovateľov Stáleho zákazníka a Stály zákazník dostáva refundácie a zľavy.

Po rezervácii a zaplatení zálohy na nákupnú poukážku bude Stálemu zákazníkovi na Účet pre zľavy pripísaná suma zodpovedajúca hodnote zálohy, ktorá umožňuje získanie a umiestnenie Práva v Inlernetovej triede určenej podľa hodnoty zálohy. Na Účet pre zľavy pri rezervácii bude suma zodpovedajúca hodnote zálohy pripísaná alebo odpočítaná automaticky, ak Stály zákazník získa v danej Triede Právo. Stály zákazníci môžu uskutočniť v Systéme Inlernet nákupy v rôznych hodnotách, preto v jednotlivých Triedach boli stanovené zálohy v rôznych hodnotách.

Rezerváciou poukážky pre plánované nákupy vzniknú Práva rovnakého typu, preto k získaniu Práva je potrebné, aby na Účte pre zľavy bol rovnaký zostatok, ako je hodnota zálohy zaplatenej na poukážku.

Hodnota zálohy na poukážku stanovená v jednotlivých Inlernetových triedach:

Inlernetová trieda Hodnota zálohy
I. 39 €
II. 117 €
III. 325 €
IV. 975 €
V. 2 925 €
VI. 5 850 €

Pri zaplatení zálohy akejkoľvek Inlernetovej triedy, je možné rezervovanú poukážku doplniť kedykoľvek, bez časového limitu. To znamená, že sumu zálohy je možné použiť pre nákupy kedykoľvek, za predpokladu, že na základe ustanovení č. 5.12. VOP a prílohy č.2. týchto VOP bude zaplatená celková hodnota poukážky.

Sumu zálohy je možné použiť v primeraných častiach alebo ako celkovú sumu pre zaplatenie poukážky, v závislosti od celkovej hodnoty objednanej poukážky.

PPRÍKLADY:
Hodnota zálohy poukážky: 39 €
Zľava Produktového partnera, kde bude čiastočná alebo celková hodnota poukážky zamenená: 10%
Celková hodnota poukážky podľa Sadzobníka poukážok (príloha č. 2. VOP): 650 €
Hodnota jednej časti objednanej poukážky: 650 €
Pomer hodnoty jednej časti a celkovej hodnoty poukážky: 65 € / 650 € = 0,1
Takže objednaná časť poukážky je 10%-ov celkovej hodnoty poukážky.
Preto z celkovej hodnoty poukážky môže byť použitých 10%-ov pri objednaní jednej časti poukážky: 39 € ,- z 3,9 € -ov
Záloha o výške 3,9 € musí byť doplnená o 61,1 €, aby mohla byť poukážka v hodnote 65 € použitá.
Zo sumy zálohy zostalo 90%,-ov, t.j. 35,1 €/em>, ktoré je možné použiť podľa vyššie uvedených pri platbách jednej alebo viacerých častí poukážky.

Ak rezervovaná poukážka bude použitá pri zaplatení poukážky, pri vystavení alebo objednaní poukážky nebudú pripísané ďalšie zľavy na Účet pre zľavy, veď sa už tak stalo, keď Stály zákazník rezervoval poukážku! Stály zákazník nezískava ďalšie Práva, Práva boli získané už pri zaplatení zálohy na poukážku. Ak by Stály zákazník získal zľavy a Práva, dostal by ich dva razy. Takže pri zaplatení ceny poukážky vzniknú už len Refundácie pre Stáleho zákazníka a Navrhovateľov v Systéme Inlernet, ktoré budú pripísané na Účet pre provízie.

Obchodné zľavy:

Pri nakupovaní alebo využití služieb u Produktového partnera, získava Stály zákazník zakaždým zľavu (ak Produktový Partner nakúpenie bez poukážky zaeviduje v Systéme Inlernet). Tieto obchodné zľavy sú zaúčtované v Systéme Inlernet.

Inlernet sa dohodol so všetkými Produktovými partnermi o províziách v Partnerskej zmluve, ktorých hodnota po odpočítaní Inlernetových tranzakčných nákladov zodpovedá obchodnej zľave. Výška obchodných zliav bez odpočítania Inlernetových tranzakčných nákladov je uvedená na webových stránkach (www.inlernet.com) Produktových partnerov v časti Produktový partner.

Z obchodnej zľavy budú vyplatené partnerské a navrhovateľské refundácie priamo Stálemu zákazníkovi na Účet pre provízie, zvyšok zľavy bude zaúčtovaný na Účet pre zľavy Stáleho zákazníka, ktorý môže získať Práva v Systéme Inlernet ak bude mať dosť financií na Účte pre zľavy .

Zostatok na Účte pre zľavy potrebný k získaniu Práva v jednotlivých Inlernetových triedach:

Inlernetová trieda Zostatok na účte pre zľavy
I. 39 €
II. 117 €
III. 325 €
IV. 975 €
V. 2 925 €
VI. 5 850 €

Stály zákazník môže svoje Účty pre provízie a Zľavy, účtovanie a zostatok na účtoch sledovať v osobnom WebOffice.

Zamenenie zálohy zaplatenej na poukážku na hotovosť:

Rezerváciou poukážky sa Stály zákazník zaväzuje na uskutočnenie plánovaného nákupu od Inlernet Produktového partnera. Ak pri rezervácii poukážky nechce Stály zákazník použiť sumu záloh, ale chcel by zálohu zameniť na hotovosť, môže vo svojom WebOffice v menu Nastavenia sumu zameniť na hovotosť nasledovne.

Vzhľadom k tomu, že Stály zákazník svoj zámer nákupu nemôže zmeniť, preto ak chce zameniť zálohu na hotovosť, musí v každom prípade nakúpiť od Produktového partnera.

Ak Stály zákazník nákup nebude platiť s poukážkou, alebo platí s poukážkou, ale nepoužije sumu zálohy a vo WebOffice v menu Nastavenia nastavil spôsob použitia zálohy na „Hotovosť", z provízie vzniknutej za nákupy, do výšky sumy zaúčtovanej na Účet pre zľavy, ale nanajvýš do výšky zaplatenej zálohy, bude pripísaná suma na Účet pre provízie Stáleho zákazníka. Takto pripísané sumy budú každé dva týždne prevedené na bankový účet Stáleho zákazníka z Účtu pre provízie, takže zálohy môžu byť znova zamenené na hotovosť.

Ak Stály zákazník chce zálohu zameniť na hotovosť, suma nebude pripísaná na Účet pre zľavy ale na Účet pre provízie. Stály zákazník nezískava nové Práva za uskutočnené nákupy.

Pripísanie zálohy na Účet pre provízie sa stane len v prípade, že v okamihu pripísania partnerskej provízie Stály zákazník nastavil vo WebOffice použitie zálohy na „Hotovosť“. Takže nezáleží na tom, ako bol pri nákupe nastavený WebOffice, ale ako je nastavený pri pripísaní provízií.

Pripísanie zálohy na Účet pre provízie je možné výhradne do výšky sumy (60%-ov provízie) pripísanej na Účet pre Zľavy vzniknutej za nákupy. Ak záloha bude týmto spôsobom zamenená v plnej miere na hotovosť, Stály zákazník nemôže potom už zvoliť toto nastavenie.

Refundácie Stáleho zákazníka a Navrhovateľa:

Inlernet bez ďalších podmienok vráti Stálemu zákazníkovi za nákupy 10%-ov zo zľavy z hrubej ceny nákupu ako refundáciu.

PRÍKLAD:
Zľava Produktového Partnera: 10%,
Hodnota nákupu: 325 €,
Hodnota zľavy: 32,5 €
Refundácia Stáleho zákazníka: 3,25 €

Refundácia bude pripočítaná na Účet pre provízie Sáleho zákazníka pri objednaní Inlernetových poukážok, alebo ak Stály zákazník neplatí s poukážkou, ak Produktový partner zaplatil províziu na bankový účet Inlernetu a bola zaúčtovaná v Systéme Inlernet.

Inštruktor Stáleho zákazníka, Inštruktor Inštruktora, Inštruktor Inštruktora Inštruktora a jeho Inštruktor (štyri úrovne vyššie) dostávajú bez ďalších podmienok za nákupy Stáleho zákazníka 5% -5% -5% -5%-ov zo zľavy hrubej kúpnej ceny ako refundáciu Navrhovateľa od Inlernetu.

PRÍKLAD:
Zľava Produktového Partnera: 10%,
Hodnota nákupu: 325 €,
Hodnota zľavy: 32,5 €
Refundácia Stáleho zákazníka: 4 x 1,62 €

Navrhovateľské refundácie budú pripisované na Účet pre provízie Inštruktorov pri objednávke Inlernetovej poukážky alebo ak Stály zákazník neplatí nákup poukážkou, ak boli peniaze prevedené Produktovým partnerom na bankový účet Inlernetu a boli zaúčtované v Systéme Inlernet.

Refundácie Stálych zákazníkov a Navrhovateľov vzniknú po uskutočnení partnerského obratu, takže nie pri rezervácii poukážky. Rezerváciou poukážky ešte nie je generovaný obrat u Produktového partnera, iba v prípade, že sumu zálohy doplní Stály zákazník na celkovú cenu poukážky, s ktorou potom bude nakupovať a platiť.

Zostávajúca suma zľavy (tj. 60%-ov z celkovej zľavy) po hore uvedenej refundácii a provízii Inlernetu (za nákupy Stáleho zákazníka, 10%-ov zo zľavy hrubej hodnoty nákupu) bude pripísaný na Účet pre zľavy Stáleho zákazníka, podľa ktorej získava Stály zákazník Práva v Systéme Inlernet.

Práva v Systéme Inlernet:

Ak zostatok na Účte pre zľavy Stáleho zákazníka dosiahne minimálnych 39 €-ov, získava v Systéme Inlernet takzvané „Práva", ktoré môže umiestniť v osobnom Strome práv zodpovedajúcej Triedy práv. Rovnaké Právo môže získať Stály zákazník aj pri rezervácii nákupnej poukážky v Systéme Inlernet.

Právo je možné „získať" cez nakúpenia u Produktového partnera alebo vyjadrením záväzku ku kúpe u Produktového partnera, tj. rezerváciou poukážky podľa vyššie uvedených.

Takže kúpiť Práva priamo za peniaze alebo akékoľvek iné protiplnenie NIE je možné v Systéme Inlernet!

Právo, ako už aj názov napovedá, oprávňuje Stáleho zákazníka na získanie provízií rôznych typov a rôznych takzvaných Bonusových Práv. Ich výšku a podmienky obsahujú tabuľky na konci tejto prílohy.

Rezerváciou poukážky pre plánovaný nákup a za získané zľavy z uskutočnených nákupov vzniknú Práva rovnakého typu, preto k získaniu Práva je potrebný rovnaký zostatok na Účte pre zľavy, ako je hodnota nákupnej poukážky.

K získaniu refundácií Stáleho zákazníka a Navrhovateľa, zliav alebo k odporúčaní nových Stálych zákazníkov nemusí Stály zákazník disponovať s Právom.

Práva získané v Systéme Inlernet môžu byť spojené s Právami rôznych typov získaných v minulosti (Starý Systém), ako sú napr.: Classic Práva, Moderné Práva, Bónusové Práva. Jednotlivé typy Práv sa odlišujú od seba v províziách, v poukážkach, v Bónusových Právach a vo vzťahujúcich sa podmienkach (pozri prílohu č. 3).

Stály zákazník môže získať v Systéme Inlernet výhradne Inlernetové Práva a Inlernetové Bonusové Práva, nemá nárok na Classic alebo Moderné Práva.

Ak Stály zákazník disponuje aspoň s jedným Právom, môže umiestniť za Práva nové Práva.

Práva majú v každých Triedach odlišné poradové čísla podľa nasledujúcej tabuľky.

Inlernetové Triedy Poradové číslo
I. od I.0001
II. od II.0001
III. od III.0001
IV. od IV.0001
V. od V.0001
VI. od VI.0001

Umiestnenie Práv:

Prvé Právo Stáleho zákazníka bude umiestnené v každej Inlernetovej triede pomocou Inštruktora (Navrhovateľ, ktorý odporúčil Stálemu zákazníkovi Inlernet), alebo Inštruktorom Inštruktora atď., alebo po 2 týždňoch Systémom Inlernet do osobného Stromu práv Inštruktora od prvého Práva na najideálnejšie miesto z hľadiska bilancie stromu. Rovnováha Stromu práv znamená, že v binárnom systéme na oboch vetvách Stromu Práva bude umiestnený rovnaký počet Práv.

Stály Zákazník môže v akejkoľvek Inlernetovej krajine získať Právo v Inlernetovej triede, v ktorej už má získané Právo vo vlastnej krajine (kde je Stály zákazník registrovaný v Systéme Inlernet). V danej Inlernetovej triede je prvé Právo v každom prípade umiestnené do Stromu práv vo vlastnej krajine. Získanie Práva je možné rezerváciou poukážky k nákupu alebo už uskutočneným nákupom od Produktového partnera po pripísaní sumy na Účet pre zľavy.

Pod jedným Právom môžu byť umiestnené len dva (jedno hore a jedno dole) nové Práva, tzv. binárnym spôsobom. V osobnom WebOffice Stáleho zákazníka sa Práva nachádzajú smerom zľava doprava, čo v Systéme znamená, že pod Právom na ľavej strane sú Práva na pravej strane. Vzhľadom k princípu binárneho zákona na Právo na ľavej strane môžu byť priamo pripojené len dva Práva z pravej strany (pod ním môžu byť len dva Práva) jedno hore a jedno dolu. Podľa toho sa odlišujú jedno Právo na pravej strane hore, a jedno Právo na pravej strane dolu, ktoré sú z pravej strany priamo napojené na Právo na ľavej strane.

Práva, ktoré ešte nie sú umiestnené, účinkujú v Systéme Inlernet ako Práva „na čakacej listine", pod ktoré môže Stály zákazník umiestniť ďalšie Práva, ale je odporúčané, aby Inštruktor vo vlastnom záujme a záujme Stáleho zákazníka bezodkladne (najneskôr do 2 týždňov) umiestnil do vlastného Stromu práv práva účinkujúce na čakacej listine, v opačnom prípade Systém Inlernet to automaticky vykoná. Inštruktorovia budú upozornení, ak vznikne Právo na čakacej listine a bude ho nutné umiestniť.

Po umiestnení Práva už nie je možné zmeniť jeho pozíciu, preto pri umiestnení Práva musí Stály zákazník postupovať starostlivo. Inlernet nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté Stálemu zákazníkovi z nesprávneho umiestnenia Práv.

Systém Inlernet umožňuje automatické umiestnenie Práv Systémom. Túto opciu môže Stály zákazník nastaviť v osobnom WebOffice v menu Nastavenia a Umiestnenie, pripísanie práv. Ak Stály zákazník zvolí automatické umiestnenie práva, môže vybrať, v ktorej krajine a do ktorého Stromu práv a od ktorého Práva vychádzajúc (od prvého Práva krajiny alebo Stáleho zákazníka) mal by Systém umiestniť Právo. Ak bude Právo umiestnené vychádzajúc od prvého Práva krajiny, v tom prípade sa Právo dostane v Strome Práv na prvé prázdne miesto Práva, zľava doprava a zhora nadol. Ak bude Právo umiestnené vychádzajúc od prvého Práva Stáleho zákazníka, v tom prípade z hľadiska rovnováhy osobného Stromu Práv bude umiestnené na najideálnejšie miesto.

Pokiaľ si Inštruktor vybral automatické umiestnenie Práv, Systém Inlernet okamžite umiestni prvé Právo Stáleho zákazníka vychádzajúc od Práva, ktoré bolo najprv získané Inštruktorom, na najideálnejšie miesto z hľadiska rovnováhy Stromu Práv. Všetky ďalšie umiestnenia budú vykonané Stálym zákazníkom, resp. pomocou Systému Inlernet čo sa týka automatického umiestnenia Práv.

Inlernet nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené Stálemu zákazníkovi z automatického umiestnenia Práv.

Práva sú dostupné a môžu sa vyhľadávať a umiestniť (pokiaľ sa to ešte nestalo) v osobnom WebOffice Stáleho zákazníka.

Inlernetové Bonusové Práva: (Pozri tabuľky Provízie z práv a Bonusové práva na konci tejto prílohy)

Stály zákazník okrem jednotlivých typov provízií môže získať tkz. „Inlernetové Bonusové Práva" v Systéme Inlernet za Práva typu Inlernetové a Inlernetové Bonusové práva.

Systém Inlernet umožňuje, aby Inlernet Bonusové Práva, podľa typu práva umiestnil Stály zákazník ľubovoľne na ktorékoľvek ešte voľné miesto Práv v Strome práv v tej krajine, ktorá bola stanovená Systémom.

Inlernetové Bonusové Práva sa pripojujú do Stromu práv podobne ako Práva a zvýšia počet Práv, ktorý sa nachádzajú bezprostredne nad nimi.

Z Inlernetových Bonusových Práv, rovnako ako z Inlernetových práv vzniknú Provízie z práv, ktoré sa zhodujú s Províziami z práv, ktoré sú poskytované za Inlernetové Práva.

K Inlernetovým Bonusovým Právam budú priradené poradové čísla podľa nasledujúcej tabuľky:

Inlernetové triedy Poradové čísla Bonusových práv
I. od I.B.001
II. od II.B.001
III. od III.B.001
IV. od IV.B.001
V. od V.B.001
VI. od VI.B.001

Získanie troch rôznych Inlernetových Bónusových práv a ich umiestnenie v Strome práv sa stane podľa nižšie uvedených:

Medzinárodné Bonusové právo:

V prípade Medzinárodného Inlernetového bonusového práva si Systém Inlernet vyberie Strom práv zo Stromu práv krajín náhodne, ale na základe produkcie Práv jednotlivých krajín.

Potom, vychádzajúc z prvého Práva vybranej krajiny, zľava doprava a odhora nadol je umiestnené na prvom prázdnom mieste Práv Medzinárodné Inlernetové Bonusové právo. To znamená, že začiatok Stromov práv bude priebežne a automaticky doplnená o Medzinárodné Bonusové práva.

Národné Inlernetové Bonusové Právo:

Systém Inlernet v prípade Národného Inlernetového Bonusového Práva si vyberie náhodne zo Stálych zákazníkov tej istej Inlernetovej krajiny, v ktorej sa Stály zákazník zaregistroval.

Náhodný výber bude realizovaný spomedzi Stálych zákazníkov, ktorí nakúpili v mesiaci pred vznikom Národného Bónusového Práva od Produktového partnera v hodnote nad 148,5 €.

Stály zákazník bude mať o 2 šance viac zapojiť sa do žrebovania zakaždým, keď bude nakupovať o 37,1 €-ov viacej nad hodnotou 148,5 €.

Takže ak Stály zákazník mesačne nakúpil nad 148,5 €-ov, zúčastní sa žrebovania jedenkrát, ak v mesiaci nakúpil nad 185,7 €-ov, zúčastní sa žrebovania trikrát, ak v mesiaci nakúpil nad 222,85 € -ov, zúčastní sa žrebovanie päťkrát atď. , a jeho šanca na umiestnenie Bonusového práva sa zvýši o takúto mieru.

Takto vybranému Stálemu zákazníkovi ponúkne Systém príležitosť umiestnenia Bonusového Práva na ľubovoľné miesto do Stromu práv v danej krajine.

To znamená, že čím vyššiu sumu bude Stály zákazník mínať za jeden mesiac, tým väčšia je šanca na umiestnenie Bonusového práva. Tým získava zľavy za nákupy, a môže si tiež zvýšiť svoje Provízie z práv o Bonusové práva získané na žrebovaní.

Ak si Stály zákazník vybral automatické umiestnenie Práva, Systém Inlernet – vychádzajúc z Práva, ktorý získal Stály zákazník ako prvé v danej Triede, - umiestní Národné Inlernetové Bonusové právo na najideálnejšie miesto z hľadiska symetrizácie Stromu práv.

Osobné Inlernetové Bonusové právo:

Osobné Inlernetové Bonusové právo môže majiteľ Práva umiestniť ľubovoľne do svôjho Stromu práv.

Pre Stáleho zákazníka, ktorý zvolil automatické umiestnenie Práva, Systém Inlernet – vychádzajúc z Práva, ktorý získal Stály zákazník ako prvé v danej Triede, - bude umiestnené z hľadiska symetrizácie Stromu práv na ideálne miesto Osobné Inlernet Bonusové právo.

Ak Stály zákazník nakúpil za 97,5 €, alebo nad 97,5 € v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci pred vzniknutím Osobného Inlernetového Bonusového práva u  Produktového partnera, môže ľubovoľne rozhodnúť o tom, či Osobné Inlernetové Bonusové právo umiestni v Strome práv, alebo radšej zvolí možnosť, aby suma zodpovedajúca hodnote Osobného Inlernetového Bonusového práva bola pripísaná na jeho Účet pre poukážky.

Hodnota Osobných Inlernetových Bonusových práv v jednotlivých triedach:

Inlernetové triedy Hodnota Bonusového práva
I. 29,25 €
II. 87,75 €
III. 243,75 €
IV. 731,25 €
V. 2193,75 €
VI. 4387,5 €

Inlernetové Bonusové práva majú nižšiu hodnotu, ako normálne Inlernetové práva, pretože nevzniká Karierová provízia a Karierové jednotky.

Premiestenie Osobných Inlernetových Bonusových práv do vyššej alebo nižšej triedy:

Premiestenia sa považujú ako nové Osobné Bonusové práva v danej triede, do ktorej boli premiestené. Počet Práv potrebných k premiesteniu je zahrnutý v tabuľke o Provízii z práv a Bonusových práv na konci tejto prílohy.

Provízie z práv a Bonusové právo vzniknuté z Inlernetových Bonusových práv počas premiestenia sa zhodujú s Províziami z práv a Bonusovým právom, ktoré dostávajú za Inlernetové Bonusové práva v nižšej alebo vyššej triede.

Ak Stály zákazník nedisponuje vlastným Právom v nižšej alebo vyššej Triede, osobné Inlernetové Bonusové právo bude premiestnené jeho Inštruktorom alebo Inštruktorom Inštruktora atď.

Pri premiestnení (do nižšej alebo vyššej Triedy) môže majiteľ Práva Inlernetové Bonusové právo umiestniť ľubovoľne do Stromu práv na prázdne miesto Práva v danej Triede.

V prípade automatického umiestnenia Práva môže Stály zákazník vybrať, do ktorého Stromu danej Inlernetovej krajiny, a od ktorého Práva vychádzajúc (od prvého Práva krajiny, alebo prvého Práva Stáleho zákazník) umiestni Osobné Inlernetové Bonusové právo do nižšej alebo vo vyššej Ttriedy. Ak Systém umiestni Osobné Inlernetové Bonusové právo vo vyššej alebo v nižšej Triede vychádzajúc z prvého Práva krajiny, právo bude umiestené v Strome práv z ľavej strany doprava a zhora nadol na prvé prázdne miesto Práva. Ak Systém umiestni Osobné Inlernetové Bonusové právo vychádzajúc z prvého Práva Stáleho zákazníka, právo bude umiestené na najideálnejšie miesto z hľadiska osobného Stromu práv.

Ak Stály zákazník nakúpil za 97,5 € alebo nad 97,5 €-ov v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci pred vzniknutím Osobného Inleretového Bonusového práva, môže ľubovoľne rozhodnúť o tom, či Bonusové právo umiestni v Strome práv, alebo radšej zvolí možnosť, aby suma zodpovedajúca hodnote Bonusového práva bola pripísaná na jeho Účet pre poukážky.

Bonusové právo samolepky:

Stály zákazník, ktorý disponuje vozidlom, ktoré je podľa Inlernetu v dobrom stave, dostane možnosť na to, aby na svojom vozidle umiestnil samolepku propagujúcu Systém Inlernet s telefónnym číslom Stáleho zákazníka a adresou navrhovateľskej webovej stránky. Reklama obsahuje na predných dverách veľké logo Inlernetu so sloganom „vytvorte hodnoty s nákupmi!" a adresu webovej stránky Inlernetu (www.inlernet.com alebo vlastnú navrhovateľskú Inlernetovú webovú stránku), adresu a číslo mobilného telefónu Stáleho zákazníka.
Na zadnej časti vozidla môže byť umiestnená vyššie uvedená reklama tiež, s výnimkou loga.

Stály zákazník môže umiestniť na svoje vozidlo samolepku na vlastné náklady, s povolením Inlernetu a spôsobom predpísaným Inlernetom v špecializovanej dielni!

Stály zákazník, ktorý umiestní samolepku na vozidle a dodrží dole uvedené podmienky, je oprávnený každé tri mesiace a po treťom mesiaci na jeden kus Samolepky Bonusového práva.

Ďalšie podmienky Bonusového práva samolepky:

- Stály zákazník sa musí mesačne zúčastniť na Inlernetovom dni organizovaným Inlernetom a musí zaplatiť vstupenku,
- Raz za tri mesiace musí vozidlo ukázať Inlernetom poverenému kontrolórovi na Inlernetovom dni,
- Stály zákazník je povinný udržiavať vozidlo čisto,
- s vozidlom je povinný urobiť aspoň 2000 km-ov za tri mesiace.

Bonusové právo Samolepku je možné žiadať len v prípade, ak Stály zákazník splní všetky vyššie uvedené kritéria. Stály zákazník musí Bonusové právo Samolepku každé tri mesiace žiadať e-mailom od Inlernetu.

Podmienky Bonusového práva Samolepky sa zhodujú s podmienkami týkajúcich sa Osobného Bonusového práva.

Provízie z práv: (Pozri tabuľky Provízie z práv a Bonusové právo na konci tejto prílohy)

Práva na oboch stranách binárneho stromu (hore-dolu) budú spočítané, spolu s vlastnými Právami Stáleho zákazníka a Právami Stálych zákazníkov, ktoré odporúčil on sám, a spolu s Bonusovými právami v strome. Vyplatenie prvej Provízie z práv sa stane v prípade Inlernetových práv, ak na obidvoch stranách účinkuje aspoň jeden kus práva. Podmienkou pre zaplatenie Provízie z práv je, aby bolo v Strome práv umiestnené zodpovedajúci počet kusov Práv Stáleho zákazníka, ktoré obsahujú tabuľky na konci tejto prílohy.

Podmienky týkajúce sa Provízie z práv odlišných od Inlernetových práv (Classic-, Moderné Právo) sú stanovené v prílohe č.3. VOP.

Provízie poskytnuté za Práva zo starého Systému a zálohy na poukážky, ktoré môžu byť použité – na základe vernostného VOP a príloh – je povinný zaplatiť pre Stáleho zákazníka Starý Systém (takže sa to netýka Inlernetu). V tochto hľadiska Inlernet pôsobí len ako zástupca, a nie ako právny nástupca a nemá žiadne povinnosti.

Systém Inlernet motivuje Stáleho zákazníka na zostavenie Stromu práv, s rovnakým počtom Práv na oboch stranách, ktorý je symetrický a vyrovnaný. Vyrovnaný Strom práv generuje najvyššie a najviac Provízií z práv.

Provízie z práva budú pripísané na Účet pre provízie Stáleho zákazníka pri dosiahnutí dostatočného počtu Práv.

V rôznych Inlernetových Triedach vzniknú Provízie z práv v rôznej hodnote.

Ak Právo negeneruje viac provízií a Bonusových práv, bude nazvané „Neplatným“. Počet Práv potrebných k statusu neplatný je zahrnutý v tabuľkách na konci tejto prílohy.

Provízie z práv môžu vzniknúť výhradne z osobných, vlastných nákupov. K tomu nie je potrebné odporúčať Inlernet novým Stálym zákazníkom.

Provízie z práva, ktoré je možno použiť len pre objednanie nákupných poukážok:

Ak v Strome práv Stáleho zákazníka v Inlernetovej triede I.-II. je 30-30 kusov Práv, v Triede III.-V. je 24-24 kusov Práv, a v VI. Triede je 18-18 kusov Práv na oboch stranách binárneho Stromu práv (hore-dolu), bude Stály zákazník oprávnený na Provízie z práva, ktoré môže použiť na nákupnú poukážku, ktorej hodnota bude pripísaná na jeho Účet pre poukážky.

Sumy na Účte pre poukážky je možné použiť k objednaniu Inlernetovej poukážky, ktoré je možné zameniť u Produktového partnera, ale nie je to povinné. Na Účte pre poukážky zostávajú pripísané sumy, kým ich Stály zákazník nepoužije na objednanie poukážky.

Práva provízií, ktoré je možno použiť na obejdnanie nákupnej pouážky, vzniknú z osobného, vlastného nákupu. Nie je nutné z tohto dôvodu Inlernet propagovať ďalším Stálym zákazníkom.

Sumy, ktoré je možné získať v jednotlivých Inlernetových tried, ktoré budú pripísané na Účet pre poukážky:

Inlernetové triedyk Počet kusov Práv umiestnených v binárnom systéme za skúmaným Právom (hore/dolu) Provízie z práv na Účet pre poukážky
I. 30 / 30 299 €
II. 30 / 30 897 €
III. 24 / 24 1 5040,5 €
IV. 24 / 24 4 528,6 €
V. 24 / 24 13 864,5 €
VI. 18 / 18 25 277,7 €

Ak Stály zákazník nakúpil min. za 292,5 €-ov od Produktového partnera v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po pripísaní Provízie z práva na Účet pre poukážky, počas jedného mesiaca budú všetky sumy, ktoré by boli prípasné na Účet pre poukážky, pripísané na Účet pre provízie.

(To sa vzťahuje tiež na hodnotu vyššie uvedených Bonusových práv)

Stály zákazník môže použiť takto získané sumy kdekoľvek a nie len u Produktového partnera a nie len vo forme poukážok, môže si vybrať opciu, aby Inlernet túto sumu zaplatil na jeho bankový účet

Provízia Navrhovateľa a Rozdiel v provízii navrhovateľa: (Pozri: tabuľku nižšie)

Stály zákazník je oprávnený na takzv. Províziu pre navrhovateľov za odporúčanie priamych Stálych zákazníkov a za zabezpečenie profesionálnej starostlivosti.

Stály zákazník je oprávnený na takzv. Rozdiel v provízii pre navrhovateľov za poskytnutie profesionálnej starostlivosti priamych Stálych zákazníkov, ktorý boli odporúčaný ďalšími osobami.

Provízia pre navrhovateľov je určité percento z Provízie pre navrhovateľov toho Stáleho zákazníka, ktorý patrí k Stálemu zákazníkovi a bol odporúčaný priamo Stálym zákazníkom, ktorého výsku určí pozícia Stáleho zákazníka.

Rozdiel v provízii pre navrhovateľov je rozdiel v percentoch z Provízie z práv nepriameho Stáleho zákazníka (odporúčaného ďalšími osobami), ktorý patrí k Stálemu zákazníkovi, a ktoré je stanovené v nasledujúcej Tabuľke o provízii pre navrhovateľov.

Pozície Provízia pre navrhovateľov v percentoch z Provízie z práv Rozdiel v provízii pre navrhovateľov v percentoch z Provízie z práv
číslo Názov
1. Sales Agent 7% 0%
2. Sales Advisor 10% 3%
3. Sales Manager 13% 3%
4. Group Manager 16% 3%
5. Team Director 19% 3%
6. Division Director 22% 3%
7. Owner Director 25% 3%

Rozdiel v provízii pre navrhovateľa vzniká len v prípade, ak medzi Stálym zákazníkom a Stálym zákazníkom odporúčanom Stálym zákazníkom (do jeho skupiny patria priami Stály zákazníci predošlého Stáleho zákazníka) bude rozdiel v pozícii kariéry.

Rozdiel v provízii pre navrhovateľa je rozdielom v provízii pre navrhovateľa patriaceho k pozícii hore uvedených Stálych zákazníkov.

Provízie pre navrhovateľov a rozdiely v províziách budú pripísané na Účet pre provízie pri vzniku aktuálnej Provízie z práv.

Jednotky kariéry v Systéme Inlernet:

Inlernet používa takzv. Jednotku Kariéry na objektívne meranie obratu z nákupov, z individuálneho obratu Stáleho zákazníka, resp. Stálych zákazníkov, ktorý boli priamo alebo nepriamo odporúčaní Stálym zákazníkom, a meranie navrhovateľských, opatrovateľských a vzdelávacích výsledkov v Systéme Inlernet, nezávislých od Manažérov v Systéme. Počet Jednotiek Kariéry určí Pozíciu kariéry Stáleho zákazníka v Systéme, a jeho pozícia určí výšku jeho provízií.

Ak priamy Stály zákazníci v skupine Stáleho zákazníka získajú Inlernetové Právo v Systéme, dostane Stály zákazník Vlastné Jednotky podľa Triedy práv, ktoré účinkujú v tabuľke Hodnota Jednotky Práv, ktoré budú tvoriť základ Kariérovej provízie a Pozície kariéry.

Ak nepriamy Stály zákazníci v skupine Stáleho zákazníka získajú Inlernetové právo v Systéme, Stály zákazník získa Skupinové Jednotky podľa Triedy práv účinkujúcich v tabuľke Hodnota Jednotky Práv, ktoré budú tvoriť základ Rozdielu kariérovej provízie a Pozície kariéry.

Vlastné Jednotky:

Inlernetové Triedy Hodnota Jednotky
1 ks Práva kariéra
I. 1
II. 3
III. 10
IV. 30
V. 90
VI. 180

Rozlišujeme nasledujúce Jednotky Kariéry vzhľadom na východiskový bod vzniknutého obratu alebo v budúcnosti vzniknutého obratu, ktorý bude po zaplatení zálohy zaručený:

Vlastné Jednotky:

„Vlastné Jednotky“ Stáleho zákazníka sú všetky také Jednotky Kariéry, ktoré vzniknú zo záloh zaplatených na poukážky alebo z Práva poskytnutého zo zliav Stálych zákazníkov, ktorí boli priamo odporúčané Stálym zákazníkom. Práva patriace k vernostnému ID Stáleho zákazníka, sa nepovažujú za Jednotku Stáleho zákazníka. Tie dostane Stály zákazník, ktorý sa nachádza o jeden úroveň vyššie (t.j. jeho Inštruktor, Navrhovateľ) ako Vlastnú Jednotku.

Skupinové Jednotky:

„Skupinové Jednotky“ Stáleho zákazníka sú všetky také Jednotky Kariéry, ktoré vzniknú za zálohy zaplatené na nákupné poukážky Stálych zákazníkov, ktorí patria nepriamo k Stálemu zákazníkovi.

Všetky Jednotky:

Súhrn Vlastných Jednotiek a Skupinových Jednotiek.

Pozícia kariéry v Systéme Inlernet:

Počet Všetkých Jednotiek Stáleho zákazníka v Systéme Inlernet a počet minimálnych Vlastných Jednotiek potrebných k pozícii, - ktoré budú sčítané po dobu šiestych mesiacov - , určí Pozíciu kariéry Stáleho zákazníka v Systéme podľa nasledujúcich.

Pozícia Jednotky potrebné k pozícii
Číslo Názov Všetky jednotky Vlastné jednotky
1. Sales Agent 0 0
2. Sales Advisor 300 50
3. Sales Manager 1 000 100
4. Group Manager 3 000 300
5. Team Director 10 000 1 000
6. Division Director 30 000 1 500
7. Owner Director 80 000 2 000

Vlastné a skupinové výsledky Stáleho zákazníka sú vždy súčtom Jednotiek, ktoré dostáva za vzniknuté Práva v jednom polroku.

Pod jedným polrokom sa rozumie obdobie od januára do júna a od júla do decembra, s tým, že posledný deň polroka je posledný deň v júni a v decembri. Logicky je prvý deň polroka deň po hore uvedených dní, ktorý je prvý deň v januári a v júli.

Skupinové a Vlastné Jednotky vzniknuté za polroka sa vždy spočítajú, potom na začiatku ďalšieho polroka sa Skupinové Jednotky úplne rezetujú a Vlastné Jednotky budú na začiatku každého účtovacieho polroka maximalizované do 2000 Jednotiek. Takže začiatočná Jednotka jedného účtovacieho polroka sa rovná Vlastnými jednotkami získanými od registrácie Stáleho zákazníka, ale môže byť maximálne 2000 Vlastných Jednotiek, ktorý je nezávislý od pozície.

Jednotky poskytnuté za nové Práva a provízie budú denne vyúčtované v Systéme Inlernet, takže zmeniť pozíciu je možné každý deň, od 0 do 1 hodiny nasledujúci deň po získaní Jednotky, ktoré Systém Inlernet automaticky vykoná.

Do dátumu zmeny pozície budú Jednotky účtované s províziami nižších pozícií. Podmienkou pripísania Jednotiek je, aby Právo bolo umiestnené do Stromu práv aktuálnej Triedy, ktorého podmienkou je pripísanie zľavy potrebnej k Právu na bankový účet Inlernetu a zaúčtovanie do Systému, alebo v prípade rezervácie poukážky zaplatenie ceny cez WebOffice.

Dosiahnutie Pozície kariéry sa deje kvôli Jednotkám úplne podľa objektívnych kritérií. Je to subjektívne rozhodnutie, preto sa neberú do úvahy názory Manažérov Systému pri dosiahnutí pozície.

Pozície Kariéry dosiahnuté v Systéme Inlernet určujú úroveň provízie, činnosti Stáleho zákazníka a posúdenie dobrej povesti, práce, výkonnosti a osobnosti ďalšími Stálymi zákazníkmi registrovanými v Systéme.

Minimálny počet Vlastných Jednotiek potrebných k zmene pozície:

K motivovaní navrhovateľskej a podporovateľskej činnosti Stáleho zákazníka je potrebné určený počet Vlastných Jednotiek z Jednotiek potrebných k jednotlivým Pozíciám kariéry.

Stály zákazník musí disponovať pre dosiahnutie 2. pozície minimálne 50 Vlastnými jednotkami z 300 Všetkých Jednotiek.

Stály zákazník musí disponovať pre dosiahnutie 3. pozície minimálne 100 Vlastnými jednotkami z 1000 Všetkých Jednotiek.

Stály zákazník musí disponovať pre dosiahnutie 4. pozície minimálne 300 Vlastnými jednotkami z 3000 Všetkých Jednotiek.

Stály zákazník musí disponovať pre dosiahnutie 5. pozície minimálne 1000 Vlastnými jednotkami z 10000 Všetkých Jednotiek.

Stály zákazník musí disponovať pre dosiahnutie 6. pozície minimálne 1500 Vlastnými jednotkami z 30000 Všetkých Jednotiek.

Stály zákazník musí disponovať pre dosiahnutie 7. pozície minimálne 2000 Vlastnými jednotkami z 80000 Všetkých Jednotiek.

Zmena pozície s „pravidlom o 80%-ov“:

V Systéme Inlernet bolo spracované Pravidlo o 80%-ov k motivácii rozsiahlej navrhovateľskej činnosti.

Podľa tohto pravidla, pri výpočte dosiahnutia vyššej pozícii, bude započítaných maximálne 80%-ov Všetkých Jednotiek potrebných k pozícii z Jednotiek zo skupiny najsilnejšieho (ktorý získava najviac Jednotiek) priameho Stáleho zákazníka.

Spôsob vypočítania „Pravidla o 80%-ov“:

Ak Všetky Jednotky toho priameho Stáleho zákazníka, ktorý disponuje s najviac Všetkými jednotkami a je v skupine Stáleho zákazníka, dosiahne 80%-ov Všetkých jednotiek potrebných pre nasledujúcu pozíciu jeho Navrhovateľa (Inštruktora), ďalšie Jednotky z Jednotiek priameho Stáleho zákazníka nebudú započítané do Skupinových jednotiek jeho Navrhovateľa, takže pre jeho pozíciu. To znamená, že zvyšných 20%-ov Jednotiek je nutné zozbierať z Vlastných Jednotiek alebo zo Skupinových jednotiek iných Stálych zákazníkov a ich skupín.

Takže pre zmenenie pozície nestačí iba jeden úspešný priamy Stály zákazník a jeho skupina.

Nasledujúci príklad ukazuje spôsob výpočtu Pravidla o 80%-ov.

Stály zákazník v tomto príklade je v 2.pozícii „Sales Advisor“ a v poslednom polroku zozbieral nasledujúce Jednotky.

Obrat skupiny 1. priameho Stáleho zákazníka: 30 Skupinová Jednotka
Obrat skupiny 2. priameho Stáleho zákazníka: 915 Skupinová Jednotka
Obrat skupiny 3. priameho Stáleho zákazníka: 70 Skupinová Jednotka
Obrat skupiny 4. priameho Stáleho zákazníka: 50 Skupinová Jednotka
Vlastné Jednotky: 100 Jednotirk

Všetky Jednotky: 30 + 915 + 70 + 50 + 100 = 1165 Jednotiek

K nasledujúcej pozícii je potrebných 1000 Všetkých Jednotiek, z ktorých je potrebných 100 Vlastných Jednotiek. Stály zákazník disponuje s 100 Vlastnými Jednotkami.

Skupina prinášajúca najviac Jednotiek je skupina 2. priameho Stáleho zákazníka.

Na základe Pravidla o 80%-ov z obratu skupiny 2. priameho Stáleho zákazníka môže byť započítaných iba maximálne 80%-ov Jednotiek potrebných k nasledujúcej pozícii, takže ako je to uvedené v príklade, 80%-ov 1000 Jednotiek, takže 800 Jednotiek.

Podľa toho z 915 Skupinový Jednotiek bude započítaných len 800 Skupinových Jednotiek.

Všetky Jednotky k zmene pozície: 30 + 800 + 70 + 50 + 100 = 1050 Jednotiek.

K zmene pozícii stačí 1050 Jednotiek, Stály zákazník v príklade vstúpil vpred do pozície 3. Sales Manager.

Provízie dostane po 1165 Jednotiek.

S pravidlom o 80%-ov bude Stály zákazník motivovaný na to, aby získal veľa úspešných priamych Stálych zákazníkov.

Ak kvôli pravidlu 80%-ov Stály zákazník nedisponuje so zvyšnými 20%-ami Jednotiek, nemôže zmeniť pozíciu, ani v prípade, že disponuje s potrebnými Všetkými Jednotkami a Vlastnými Jednotkami.

Vzhľadom na chýbajúcich 20%-ov Jednotiek sa Stály zákazníci môžu dostať do rovnakej pozícii, teda sa môžu dobehnúť, alebo Navrhovateľ môže predbehnúť svojho Inštruktora.

Pravidlo o 80%-ov sa berie do úvahy pri posudzovaní dosiahnutí pozície, a provízie poskytnuté za Jednotky budú v každom prípade vyplatené a účtované v plnom rozsahu, a to nielen 80%-ov provízií.

Provízia z Kariéry a Rozdiel v provízii kariéry: (Pozri tabuľku nižšie)

Stály zákazník je oprávnený na takzv. Províziu z kariéry za vyškolenie a podporu odporúčaných priamych Stálych zákazníkov.

Stály zákazník je oprávnený na takzv. Rozdiel v provízii kariéry za vyškolenie a podporu priamych Stálych zákazníkov, ktorí patria do jej skupiny ale boli odporúčaní inými osobami.

Ak priamy Stály zákazníci v skupine Stáleho zákazníka získajú Inlernetové právo v Systéme, Stály zákazník dostane Vlastné Jednotky na základe Triedy práv, ktoré účinkujú vo vyššie uvedenej tabuľke o hodnotách jednotiek práv, ktoré budú tvoriť zákad jeho Provízií Kariéry a pozície Kariéry.

Ak nepriamy Stály zákazníci v skupine Stáleho zákazníka získajú Inlernetové právo v Systéme, Stály zákazník dostane Skupinové Jednotky na základe Triedy práv, ktoré účinkujú vo vyššie uvedenej tabuľke o hodnotách jednotiek práv, ktoré budú tvoriť zákad jeho Rozdiel v Provízií Kariéry a pozície Kariéry.

Provízia Kariéra bude vypočítaná po Vlastných Jednotiek Stáleho zákazníka, podľa aktuálnej pozícii Stáleho zákazníka, podľa nižšie uvedenej tabuľky hodnôt pozícii tak, že výsledné Vlastné Jednotky budú vynásobené s hodnotou aktuálnej pozície.

Rozdiel v provízii kariéry bude vypočítaný podľa Skupinových jednotkách Stáleho zákazníka a podľa pozície priameho Stáleho zákazníka (do ktorého skupiny patria nepriamy Stály zákazníci spomínaného Stáleho zákazníka), podľa nižšej tabuľky hodnôt pozície tak, že výsledné Skupinové Jednotky budú vynásobené s hodnotou aktuálnej pozície.

Tabuľka hodnôt pozícií:

Pozícia Provízia z kariéry Rozdiel v provízii z kariéry
Číslo Názov Provízia z kariéry Rozdiel v provízii z kariéry
1. Sales Agent 1,30 € 0 €
2. Sales Advisor 1,787 € 0,487 €
3. Sales Manager 2,2587 € 0,4712 €
4. Group Manager 2,73 € 0,4712 €
5. Team Director 3,2 € 0,4712 €
6. Division Director 3,709 € 0,4712 €
7. Owner Director 4,1437 € 0,4712 €

Provízie z kariéry a rozdiel v provízii budú pripísané na Účet pre provízie Stáleho zákazníka pri umiestnení aktuálneho Práva.

Rozdiel v provízii kariéry vzniká iba v prípade, že medzi vyššie uvedenými Stálymi zákazníkmi bude rozdiel v pozícii Kariéra.

Ak Stály zákazníci budú v rovnakej pozícii, takže dovtedy, kým nie je rozdiel v províziách, Inštruktor nie je oprávnený na žiadny Rozdiel v provízii za odporúčaného Stáleho zákazníka a jeho skupiny, ale mu budú pripísané jednotky.

Ak sa Stály zákazník dostane do vyššej pozície u svojho Inštruktora, napríklad pomocou pravidla o 80%-och, Inštruktor stratí v budúcnosti Jednotky získané cez odporúčaného Stáleho zákazníka a jeho skupinu, a nebude môcť požadovať provízie resp. rozdiel v provízií za Stáleho zákazníka, ktorý ho predbehol. V prípade že predbehnutý Inštruktor dosiahne tú pozíciu, v ktorej je jeho Stály zákazník, ktorý ho predbehol, od tej doby bude Stály zákazník Systémom podriadený znovu Inštruktorovi, a Jednotky budú pripísané znovu Inštruktorovi. Ak neskôr znovu vznikne rozdiel v pozíciách, Inštruktor bude mať opäť nárok na rozdiel v provízii.

Inštruktorom Stáleho zákazníka, ktorý ho predbiehol, sa stane automaticky Stály zákazník, ktorý sa nachádza v strome vernostnej kariéry nad ním a ktorý je minimálne v rovnakej pozícii, do ktorej sa dostal Stály zákazník zmenením pozície, a ktorý ho predbiehol.

Pozícia Owner Director:

Ak Stály zákazník dosiahne 7. Owner Director pozíciu, môže urobiť ďalší krok vpred a získať ďalšie špeciálne výhody.

Podmienky Jednotky dosiahnutia Pozície Owner Director zobrazuje nižšia tabuľka.

Pozícia Owner Director Medzinárodné všetky jednotky potrebné k pozícii
Číslo Názov
7/1. Owner Director 150 000
7/2. Owner Director 300 000
7/3. Owner Director 600 000
7/4. Owner Director 1 250 000
7/5. Owner Director 2 500 000
7/6. Owner Director 5 000 000
7/7. Owner Director 10 000 000
7/8. Owner Director 20 000 000
7/9. Owner Director 40 000 000
7/10. Owner Director 80 000 000

U Jednotiek potrebných k dosiahnutiu pozície Owner Directora sa berú do úvahy všetky medzinárodné Vlastné ​a medzinárodné Skupinové Jednotky, t.j. medzinárodné Všetky Jednotky.

Medzinárodné Jednotky sa skladajú z Jednotiek všetkých priamych a nepriamych Stálych zákazníkov a ich skupín, ktorý sú v skupine Stáleho zákazníka, bez ohľadu na krajinu.

Ďalšou podmienkou dosiahnutia a udržania pozície 7.1. Owner Directora alebo vyššej pozície je, aby boli aspoň dvaja priamy Stály zákazníci v pozícii Owner Directora a v danom polroku získali zvlášť najmenej 75.000 nových Všetkých Jednotiek.

K dosiahnutiu pozície Owner Director takisto platí polročné rezetovanie Jednotky, ale Pravidlo o 80%-ov sa už nebere do úvahy.

Ak Owner Director nezíska v priebehu polroka Jednotky potrebné k dosiahnutiu pozície Owner Directora, bude opätovne začlenený do tej pozície Owner Directora, ku ktorému získal potrebné Jednotky v priebehu polroka. Začlenenie späť sa môže stať maximálne do pozície 7. Owner Directora.

Ak sa počas začlenenia späť dostal do nižšej pozícii, ako ten Owner Director, ktorého on sám odporúčil, tak Owner Director, ktorý bol predbehnutý, nemá nárok za túto skupinu na Owner Director Dôchodok a Owner Director Navrhovateľskú províziu, ale Owner Director, ktorý ho predbehol patrí aj naďalej do jeho osobnej skupiny, takže dostane Jednotky potrebné k dosiahnutiu pozície z tejto skupiny.

Owner Director Dôchodok:

Ak Stály zákazník dosiahne Pozíciu 7/1. Owner Director, bude oprávnený na Owner Director Dôchodok za Jednotky Owner Directorov a ich skupín, ktorí patria do jeho osobnej vernostnej skupiny, sumy dôchodkov osahuje nižšie uvedená tabuľka.

Pozícia Owner Directork Owner Director Dôchodky za Vlastné alebo Skupinové Jednotky
Číslo Názov
7/1. Owner Director 0,0454 €
7/2. Owner Director 0,0422 €
7/3. Owner Director 0,0389 €
7/4. Owner Director 0,0357 €
7/5. Owner Director 0,0324 €
7/6. Owner Director 0,0292 €
7/7. Owner Director 0,0259 €
7/8. Owner Director 0,0227 €
7/9. Owner Director 0,0194 €
7/10. Owner Director 0,0162 €

Pri vypočítaní Owner Director Dôchodkov nie je žiadny rozdiel vo Vlastných a Skupinových Jednotkách, ktoré sa rovnako berú do úvahy.

Owner Director Dôchodok bude pripísaný výhradne za Jednotky vzniknuté u priamych Stálych zákazníkov a ich skupín, ktorí dosiahli pozíciu Owner Director a patria do osobnej vernostnej skupiny.

Ak Stály zákazník, ktorý patrí k Owner Directorovi a vstúpi do tej istej pozície Owner Directora, v ktorej sa nachádza aj jeho Navrhovateľ (Inštruktor), nebude vyplatený Owner Director Dôchodok Navrhovateľovi za Jednotky vzniknuté z obratu tejto skupiny.

Ak medzi Owner Directormi je rozdiel viac ako jedna pozícia, tak bude mať vyšší Owner Director nárok na Dôchodok zo všetkých pozícií (prádnych), ktoré sa nachádzajú pod ním podľa počtu rozdielov v pozíciách.

V prípade Owner Director dôchodkov sa berie do úvahy každá medzinárodná Jednotka, ktorá vznikne z obratu priamych Owner Directorov a ich skupín, ktoré patria k oprávnenému Owner Directorovi.

Navrhovateľská Provízia Owner Directora:

Ak Stály zákazník dosiahne Pozíciu 7/1. Owner Directora, bude oprávnený na Navrhovateľskú Províziu Owner Directora, v percentoch z Provízii z práv priamych Owner Directorov a ich skupín, ktoré patria do jeho osobnej vernostnej skupiny, tieto percentá obsahuje nižšia tabuľka

Pozície Owner Director Navrhovateľská Provízia Owner Directora v percentoch z Provízii z práv
Číslo Názov
7/1. Owner Director 0,5%
7/2. Owner Director 0,4%
7/3. Owner Director 0,4%
7/4. Owner Director 0,4%
7/5. Owner Director 0,3%
7/6. Owner Director 0,3%
7/7. Owner Director 0,3%
7/8. Owner Director 0,2%
7/9. Owner Director 0,2%
7/10. Owner Director 0,2%

Pri výpočte Navrhovateľskej provízie Owner Directora nie je rozdiel medzi Províziou z práv nepriameho a priameho Stáleho zákazníka, ktoré sa berú rovnako do úvahy.

Navrhovateľská provízia Owner Directora bude pripísaná výhradne za Provízie z práv vzniknutej u  priameho Stáleho zákazníka a jeho skupín, ktorý získal pozíciu Owner Directora a v jeho osobnej vernostnej skupine.

V prípade, že Stály zákazník, ktorý patrí k Owner Directorovi postúpi do pozície Owner Director, kde sa nachádza aj jeho Navrhovateľ (inštruktor), nebude vyplatená Navrhovateľská provízia Owner Director Navrhovateľa za Provízie z práv vzniknutých v tejto skupine.

Ak medzi Owner Directormi je rozdiel viac ako jedna pozícia, bude mať vyšší Owner Director nárok na Navrhovateľskú províziu vo všetkých (prázdnych) pozíciach, ktoré sa nachádzajú pod ním podľa počtu rozdielov v pozícii.

V prípade Navrhovateľskej provízie Owner Directora sa berie do úvahy každá medzinárodná Provízia z práv, ktorá vznikne z obratu priamych Owner Directorov a ich skupín, ktoré patria k oprávnenému Owner Directorovi.

Medzinárodná Inlernetová Dividenda Owner Directora:

Spoločnosť Inlernet Worldwide AG. rozdelí 1% zo zisku po zdanení z celkového medzinárodného obratu formou dividendu medzi Stálymi zákazníkmi, ktorí dosiahli pozíciu 7. Owner Directora vo všetkých Inlernetových krajinách podľa ich výsledkov a získaných Jednotiek. Stály zákazníci, ktorí dosiahli pozíciu 7. Owner Directora sa budú snažiť zvýšiť medzinárodný obrat Inlernetu takisto ako Majitelia Inlernetu.

Ak pod Owner Directorom sa nachádza druhý Owner Director, pri rozdelení 1%-a, do obratu Stáleho zákazníka vo vyššej 7. pozície nebude započítaný obrat Stáleho zákazníka v nižšej 7. pozície.

Medzinárodné Inlernetové Owner Director Dividendy budú po uzavretí fiškálneho roka a po výpočte výsledkov pripísané v jednej sume na Účet pre provízie Stáleho zákazníka v pozícii 7. Owner Directora.

Technická podpora:

Ak Stály zákazník dosiahne pozíciu 5. Team Directora, alebo dosiahne ešte vyššiu pozíciu, bude oprávnený žiadať o technickú podporu vo výške 0,0812 € - 0,2437 € za každú Jednotku, podľa pozícii Stáleho zákazníka na základe nasledujúcej tabuľky.

Pozície Technická podpora
Číslo Názov 1 ks Jednotka:
1. Sales Agent 0 €
2. Sales Advisor 0 €
3. Sales Manager 0 €
4. Group Manager 0 €
5. Team Director 0,2437 €
6. Division Director 0,1625 €
7. Owner Director 0,0812 €

Poskytnutím technickej podpory motivujeme Stálych zákazníkov na prevádzkovanie Inlernetovej informačnej kancelárii, ktorá je otvorená a udržiavaná v prevádzke podľa zmluvy o pravidlách prevádzkovania kancelárie. Otvorenie kancelárie je možné len po schválení Inlernetu a po podpise zmluvy o pravidlách prevádzkovania kancelárie.

Do oficiálneho otvorenia Inlernetom schválenej kancelárie, ktorú si Stály zákazník vybral, budú sumy poskytnuté na technickú podporu kancelárie pripísané ako "neaktívna" technická podpora na Účet pre provízie.

Informačné kancelárie môžu otvoriť len Stály zákazníci v pozícii 5. Team Directora, ktoré sú v plnom rozsahu prevádzkované Stálymi zákazníkmi, vrátane nájomných, nákupnych a režijných nákladov. Takto otvorené kancelárie nebude Inlernet prevádzkovať žiadnou formou, nepôsobí v nej a nebude prevádzkárňou Inlernetu, Stály zákazník si ale s technickou podporou značne zmierní finančnú záťaž spojenú s kanceláriou.

Ak Stály zákazník otvorí kanceláriu na základe zmluvy o pravidlách prevádzkovania kancelárie, bude nahromadená suma na technickú podporu umiestnená do takzvaného "aktívneho" statusu, ktorá môže byť vyplatená každé dva týždne v jednej sume prevodom na bankový účet Stáleho zákazníka.

Podpora sa musí použiť za určitým cieľom a použité sumy musia byť potvrdené s potvrdenkami pri kontrole Inlernetom.

Ak sa pod Oprávneným na technickú podporu nachádza ďalší Oprávnený na technickú podporu, pri výpočte technickej podpory do obratu vyššie sa nachádzajúceho Stáleho zákazníka nebude započítaný obrat Stáleho zákazníka nachádzajúceho sa pod ním v rovnakej pozícii.

Financovanie vozidla:

Ak Stály zákazník dosiahne pozíciu 6. Division Directora alebo dosiahne ešte vyššiu pozíciu, bude oprávnený na Financovanie vozidla, vo výške 0,0812 € - 0,1625 € za jednu Jednotku podľa toho, v ktorej pozícii sa Stály zákazník nachádza v nasledujúcej tabuľke.

Pozícia Financovanie vozidla
Číslos Názov 1 ks Jednotka:
1. Sales Agent 0 €
2. Sales Advisor 0 €
3. Sales Manager 0 €
4. Group Manager 0 €
5. Team Director 0 €
6. Division Director 0,1625 €
7. Owner Director 0,0812 €

Cieľom financovanie vozidla je motivovať Stálych zákazníkov na prevádzkovanie Inlernetového vozidla, ktorého kúpil a udržuje na základe zmluvy o prevádzkovaní vozidla. Kúpa vozidla a prevádzkovanie pomocou Financovania vozidla je možné iba so súhlasom Inlernetovej zmluvy a podpisom zmluvy o prevádzkovaní vozidla.

Sumy pre Financovanie vozidla, ktoré bolo vybrané Stálym zákazníkom a schválené Inlernetom, budú pripísané do vyhlásenia motorového vozidla oficiálnym na Účet pre provízie vo forme takzvaného "neaktívneho" Financovania vozidla.

Inlernetové motorové vozidlá môžu kúpiť Stály Zákazníci v pozícii 6. Division Directora, ktoré prevádzkujú Stály zákazníci v plnom rozsahe, vrátane nájomných, nákupných a prevádzkových nákladov. Tieto vozidlá Inlernet neprevádzkuje v žiadnej forme, nepoužíva ich a nepovažujú sa za prevádzkáreň Inlernetu, formou Financovania vozidla si ale môže Stály zákazník značne uľahčiť finančnú záťaž týkajúcu sa motorového vozidla.

Ak Stály zákazník na základe zmluvy o prevádzkovaní vozidla kúpi vozidlo, suma nahromadená na Financovanie vozidla bude umiestnená do takzvaného "aktívneho" statusu, a môže byť vyplatená každé dva týždne v jednej sume prevodom na bankový účet Stáleho zákazníka.

Financovanie vozidla musí byť použité účelne a použité sumy musia byť potvrdené pri kontrole Inlernetu potvrdenkami.

Ak sa pod Oprávneným na Financovanie vozidla nachádza ďalší Oprávnený na Financovanie vozidla, pri výpočte Financovania vozidla do obratu vyššie sa nachádzajúceho Stáleho zákazníka nebude započítaný obrat Stáleho zákazníka nachádzajúceho sa pod ním v rovnakej pozícii.

Provízia referenta Produktového partnera:

Ak Stály zákazník požiada o to, aby sa stal spravodajcom a ak spĺňa všetky kritériá, potom mu Inlernet dá súhlas ku kúpe školiacich materiálov Produktového Partnerského spravodajcu z video zbierky Inlernetu. Po zvládnutí tohto materiálu môže požiadať o skúšku online-spravodajcu. V prípade úspešnej skúšky môže Stály zákazník odporučiť Produktových partnerov do Inlernet systému.

Po odporúčaní potenciálneho Produktového partnera sa Inlernet rozhodne, či uzavrie zmluvu s Produktovým partnerom. Ak sa rozhodne pozitívne, bude povinnosťou Referenta presne zaevidovať údaje budúceho Produktového partnera do Inlernet systému.

V prípade, že Inlernet uzavrie zmluvu s Produktovým partnerom odporúčaným týmto spravodajcom a zaznamenaným v Systéme, spravodajca ktorý odporučil Produktového partnera má nárok na jednorazovú províziu. Táto provízia bude vyzerať nasledovne:
- Ak je počet predajní Produktového partnera sedem alebo viac, spravodajcova provízia je 3,25 € za predajňu. Suma bude navýšená priemerom diskontnej sadzby Produktového partnera.
- Ak je počet predajní Produktového partnera sedem alebo menej, spravodajcova provízia je 11,375 € - 1,625 € za predajňu. Suma bude taktiež navýšená priemerom diskontnej sadzby Produktového partnera.

Príklad:

Počet predajní (č) Priemerná zľava Spravodajcova provízia
1. 5,00% 13,65 €
1. 10,00% 14,3 €
1. 20,00% 15,60 €
2. 5,00% 15,35 €
2. 10,00% 16,08 €
5. 10,00% 21,45 €
10. 10,00% 35,75 €
20. 5,00% 68,25 €

Ďalšou podmienkou pre Spravodajcovu províziu je správne vyplniť Dokument o Spravodajcovej provízii na internetovej stránke Inlernetu v Download menu a zašle ju na e-mailovú adresu info@inlernet.com , v prvom týždni v mesiaci.

Spravodajca má nárok na získanie 1% zo zľavy poskytnutej Produktovému partnerovi po zaplatení vykonaného u Produktového partnera, kým Spravodajca aktívne pomáha Produktovému partnerovi s možnou administratívou, v mene a na požiadanie Inlernetu.

Suma je vyplácaná Inlernetom jednorazovo. Hrubý obrat 32 500 € za Produktového partnera sa vypláca s kreditom na Účte, pokiaľ má na to Spravodajca nárok - ako je popísané vyššie.

Ak Referent sa na administratíve týkajúceho sa produktového partnera nepodiela aktívne, navždy stratí referentskú partnerskú províziu poskytnutú za obrat Produktového partnera, ktorého odporučil on.

Vyznamenania, ocenenia v jednotlivých pozíciach:

Po dosiahnutí rôznych pozícií a splnení podmienok Inlernet obdaruje Stálych Zákazníkov užitočnými a krásnymi darčekovými predmetmi ako ocenenie a uznanie za zásluhy.

2. Pozícia Sales Advisor: strieborný odznak so vzorom loga Inlernet

3. Pozícia Sales Manager a minimálne 300 Vlastných jednotiek: Zlatý odznak so vzorom loga Inlernet s 3 briliantmi (diamantmi) po vrátení skôr udeleného zlatého odznaku so vzorom loga Inlernet s 2 ks. briliantmi

4. Pozícia Group Manager: Zlatý odznak so vzorom loga Inlernet so 4 diamantmi (briliantmi), po vrátení skôr udeleného zlatého odznaku so vzorom loga Inlernet s 3 ks. briliantmi

5. Pozícia Team Director:
Zlatý odznak so vzorom loga Inlernetu Inlernet so 5 diamantmi (briliantmi), po vrátení skôr udeleného zlatého odznaku so vzorom loga Inlernetu s 4 ks. briliantmi

6. Pozícia Division Director:
Zlatý odznak so vzorom loga Inlernet so 6 diamantmi (briliantmi), po vrátení skôr udeleného zlatého odznaku so vzorom loga Inlernetu s 5 ks. briliantmi

7. Pozícia Owner Director: Zlatý odznak so vzorom loga Inlernet so 7 diamantmi (briliantmi), po vrátení skôr udeleného zlatého odznaku so vzorom loga Inlernetu s 6 ks. briliantmi

Pri získaní 300 Vlastných Jednotiek, ale ešte v pozícii 2. Sales Advisor: Zlatý odznak so vzorom loga Inlernetu s 2 diamantmi (briliantmi), po vrátení skôr udeleného strieborného odznaku so vzorom loga Inlernetu

Pri dosiahnutí 1000 jednotiek: exkluzívna odmena v podobe Waldmann strieborného guľôčkového pera s logom Inlernetu.

Pri získaní 2000 Vlastných Jednotiek: Inlernet prenosný počítač, ktorý bude financovaný a zaobstaraný Inlernetom, ale Stály zákazník si môže vybrať značku a typ počítača

Stály zákazník môže v minulosti získané odznaky bez nákladov nahradiť odznakom, ktorý obsahuje Inlernetové logo podľa jeho aktuálnej pozícii, ak znova dosiahne pozíciu a splní podmienky potrebné k získaniu odznaku v Systéme Inlernet.

Zdanenie peňažného zisku vzniknutého so získaním darčekov je povinnosťou Stáleho zákazníka, ako aj podanie priznania dane a uhradenie daní a záloh na daň.

Súťaž o cestovanie:

Inlernet financuje a organizuje každých šesť mesiacov cesty pre Stálych zákazníkov na rôzne motivačné miesta, pre motiváciu Stálych zákazníkov a ako uznanie za činnosti vykonané v Inlernetovom systéme.

Cesty sú organizované vždy na motivačné a exkluzívne miesta, o aktuálnych miestach sa môže Stály zákazník informovať z oznámenia o Inlernetovej Súťaži, ktoré bude zverejnené na začiatku polroka.

Súťaž o cestovanie bude vyhodnotená a organizovaná každý polrok, zvyčajne v 2. a 3. mesiaci po polroku. Výsledky aktuálnej súťaže je možné sledovať na rebríčku Inlernetovej súťaže o cestovanie (stiahnutím z WebOffice), kde sú zobrazené aditívne spočítané body pre cestovanie za polroka podľa nižšej tabuľky.

Pozícia Hodnota bodu pre cestovanie 1 ks Vlastnej Jednotky Hodnota bodu pre cestovanie 1 ks Skupinovej Jednotky
Číslo Názov
1. Sales Agent 30 30
2. Sales Advisor 30 20
3. Sales Manager 30 15
4. Group Manager 30 10
5. Team Director 30 5
6. Division Director 30 3
7. Owner Director 30 1

Celkový početný stav súťaže o cestovanie určí výška národného obratu dosiahnutého za šesť mesiacov. Za každých 10.000 národných Jednotiek rastie počet cestujúcich o jedného cestujúceho. Národné Jednotky zhromaždené za šesť mesiacov budú delené o 10.000, takto dostaneme počet cestujúcich.

Do skupiny cestujúcich sa podľa hore uvedených dostávajú Stály zákazníci, ktorí disponujú s najvyšším počtom bodov k cestovaniu k poslednému dňu polroka.

Celkové náklady cestovania financuje Inlernet. Podľa nárokov a možností môže prvých 10 účastníkov cestovania vziať  i svojho partnera, alebo dospelého blízkeho na cestu, ak náklady cestovania uhradí on sám. Účasť partnera treba oznámiť Inlernetu najneskôr 60 dní pred uzavretím polroka.

Ak Stály zákazník nevyužije možnosť cestovania, počet cestujúcich sa neposúva o jedno nižšie a nemôže byť nahradený ďalším Stálym zákazníkom.

Ďalšou podmienkou pre Stáleho zákazníka v účasti cestovateľskej súťaže je mať existujúci zmluvný vzťah s Inlernetom a mať aktívny status po celú dobu súťaže.

Od 4. pozície sa pri vypočítaní cestovných bodov berie do úvahy Pravidlo o 80%-ov, takže cestovné body vypočítané z Jednotiek priameho Stáleho zákazníka získajúceho najviac Jednotiek môžu tvoriť maximálne 80%-ov všetkých cestovných bodov.

Nie je možné cestovanie zameniť na hotovosť a preniesť cestovné právo na ďalšie osoby.

Zdanenie finančného zisku vzniknutého v súvislosti s cestovaním je povinnosťou Stáleho zákazníka, ktorý je povinný podávať priznania a uhradiť dane a preddavky dane.

POVINNOSTÍ STÁLYCH ZÁKAZNÍKOV V RȎZNYCH POZÍCIACH KARIÉRY:

Stály zákazníci sú povinný nasledujúce povinnosti splniť v aktuálnych pozíciach.

1. Pozícia Sales Agent:

 • Nakupovanie od Produktového partnera
 • Oboznámenie sa s obsahom webovej stránky Inlernet
 • Pozrieť si prezentácie na webovej stránke
 • Spoznať a porozumieť VOP a prílohy
 • Naučiť sa používať WebOffice
 • Vybudovanie optimálneho Stromu práv podľa veľkosti plánovaných nákupov
 • Vyhotovenie zoznamu mien
 • Stanoviť osobné a obchodné ciele
 • Plánovať podľa cielov a možností
 • Podpora registrácie do Systému priamych Stálych zákazníkov
 • Propagovať navrhovateľskú webovú stránku v kruhu známych
 • Naučiť sa a praxovať rozhovory pre navrhovateľov
 • Účasť na týždených a mesačných podujatiach (deň Inlernet)

2. Pozícia Sales Advisor:

 • vykonať všetky povinnosti uvedené v 1. pozícii
 • dosiahnuť 300 kusov Vlastných Jednotiek, a zlatý odznak s logom Inlernetu
 • pozvať známych na týždenné a mesačné udalosti
 • vykonávať pravidelné navrhovateľské diskusie
 • motivovať Stálych zákazníkov na splnenie povinností v 1. pozícii
 • zodpovedanie otázok Stálych zákazníkov
 • účasť na navrhovateľských rozhovoroch organizovaných Stálymi zákazníkmi
 • prezentácia používania WebOffice Stálemu zákazníkovi
 • trénovanie a motivovanie Stálych zákazníkov

3 Pozícia Sales Manager:

 • všetky povinnosti uvedené v 1. a 2. pozícii
 • získanie nového Práva
 • organizovanie školení pre stálych zákazníkov týždenne
 • organizovanie verejných prednášok a prezentácií web konferencie týždenne
 • prednášať na dni Inlernet
 • získanie a odporúčanie partnerských Referentov Inlernetu
 • kontrola znalostí Stálych zákazníkov nachádzajúcich sa v 1. a 2. pozícii
 • kontrola rezervácia nákupných poukážok vo väčšej hodnote
 • kontrola znalostí o VOP a príloh Stálych zákazníkov
 • konzultácia so stálymi zákazníkmi o cieloch a plánoch
 • získanie prednášateľských schopností, účasť na tréningu pre prednášajúcich
 • komunikácia so službou pre zákazníkou Inlernetu
 • osobná konzultácia, rozhovor s aktívnym vyšším manažmentom Inlernetu

4.Pozícia Group Manager:

 • všetky povinnosti uvedené v 3. pozícii
 • kontrola Stálych zákazníkov v 3. pozícii týkajúca sa plnení povinností
 • Uskotočnenie prezentácií a školení Inlernetu týždenne
 • rokovanie s veľkými a významnými Produktovými partnermi
 • realizovanie vedúcich zasadnutí pre Stálych zákazníkov v 2. a prípadne v 3. pozícii
 • prednášanie na dni inlernet
 • vyberanie tém pre prednášku na dni Inlernet
 • účasť na tréningu pre prednášajúcich
 • odporúčanie partnerských Referentov a Produktových partnerov
 • kontrola Referentov
 • vybavovanie záležitostí z poverenia Inlernetu

5. Pozícia Team Director:

 • všetky povinnosti uvedené v 4. pozícii
 • otvorenie, prevádzkovanie a riadenie informačnej kancelárie Inlernetu
 • prednášanie na dni Inlernet
 • kontrola Stálych zákazníkov v 4. pozícii
 • uskotočnenie prezentácií a školení Inlernetu týždenne
 • strategické diskusie s vedúcimi Stálymi zákazníkmi v 6-7 pozícii
 • vytvorenie skupiny stálych zákazníkov s minimálnym počtom 100 osôb
 • získanie a vyučovanie poznatkov týkajúcich sa Systému Inlernet
 • vyhľadávanie miest pre školenia a uzatvorenie zmlúv so školami
 • koordinácia partnerských záležitostí v regióne (v okolí informačnej kancelárie)
 • organizovanie vedúcich zasadnutí
 • vyšetrenie sťažností od Inlernetu

6. Pozícia Division Director:

 • všetky povinnosti uvedené v 5. pozícii
 • kontrola informačných kancelárií Inlernetu
 • kontrola informačných kancelárií Inlernetu
 • kúpa Inlernetového vozidla
 • prednášanie na dni Inlernet
 • reprezentácia
 • odovzdanie uznaní
 • príprava prezentačných materiálov, bulletinov
 • kontrola imidžu reklamy u Stálych zákazníkov
 • strategické diskusie s významnými Produktovými partnermi
 • zjednotenie skupiny stálych zákazníkov v súťaži o cestovanie
 • kontrola budúcich informačných kancelárií Inlernetu
 • organizovanie vedúcich zasadnutí

7. Pozícia Owner Director:

 • všetky povinnosti uvedené v 6. pozícii
 • komunikácia s generálnym riaditeľstvom maďarskej dcérskej spoločnosti Inlernetu
 • organizovanie dňa Inlernet
 • prednášanie na dni Inlernet
 • odovzdanie uznaní
 • okružné cesty na jednotlivé miesta akcií
 • koordinovanie a odporúčanie prijatia nových krajín
 • organizovanie a realizovanie celonárodných vedúcich zasadnutí
 • poradenstvo pre strategické rozhodnutia
 • sprostredkovanie reakcií, nápadov, možností pochádzajúcich zo siete Predsedníctvu Inlernetu

Cieľom toho je, aby bola poskytnutá pomoc aktívnym Stálym zákazníkom od predsedníctva k tomu, aby svoju činnosť vykonávali čo efektívnejšie v Systéme Inlernet.

The Inlernet meria činnosť Stáleho zákazníka. Týmto pomáha aktívnym Stálym zákazníkom, ktorí môžu urobiť efektívnejšie obchody a aktivity v rámci Inlernetu.

AKTIVITA JE URČENÁ NASLEDUJÚCIMI BODMI:

 • Nákup - Stály zákazník by mal každý mesiac urobiť obchod u Produktového partnera na Inlernete
  (zaplatenie vstupenky na deň Inlernet sa nezapočíta do nakupovania)
 • Obstaranie nového Práva - Stály zákazník by mal získať každý mesiac nové Právo
 • Udalosť - Stály zákazník by sa mal každý mesiac podieľať na udalosti Deň - Inlernetu
 • Navrhovateľské činnosti – považujú sa za splnené, ak bude splnená niektorá podmienka z nasledujúcich podmienok
  • rozhovor s vedúcimi (osobná konzultácia s aktivným manažérom Inlernetu)
  • registrácia nového priameho Stáleho zákazníka do Systému Inlernet
  • uskutočnenie Inlernetovej web konferencie
  • organizovanie verejnej prezentácie Inlernetu
  • prednášanie na dni Inlernet
  • prevádzkovanie Inlernetovej kancelárie

K získaniu vedúceho aktívneho statusu musia byť vyššie uvedené povinnosti vo vedúcich pozícií vykonané každý mesiac. Ak nie sú vyššie uvedené podmienky splnené v dvoch po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch, Stály zákazník sa od budúceho mesiaca považuje za neaktívneho. V tomto prípade, Stáli zákazníci neaktívneho Stáleho zákazníka môžu požiadať o zjednodušenú (bez súhlas Partnera) zmenu tímového procesu k ich ďalšiemu aktívnemu Stálemu zákazníkovi v línii, a tým prispieť k ich činnosti v rámci Inlernetu.

Vyúčtovanie menových a kurzových rozdielov podľa medzinárodnej interoperability:

Úprava výmenných kurzov v prípade Právnej provízie:

Inlernet System nastavuje kurzové rozdiely súvisiace s Právnou províziou pri pripísaní hodnoty provízie zarobenej v Účte (Trieda I, 30/30;. Trieda II 30/30, atď.) a v prípade straty v porovnaní s predtým definovaným výmenným kurzom.

Postup výpočtu:

Výpočet sa vykonáva vždy pomocou systému kreditov, Právnych statusov napr. 1/1, 4/4, 9/9, 10/10, atď. V oboch vetvách sa požaduje iba hodnota Práva pre provízie, ktoré sú získané najskôr v dobe skúmania. Ak existuje Právo, ktorého hodnota je vyššia ako v krajine, ktorá má Právny strom a je daná Právnou hodnotou po výpočte výmenného kurzu (najmä v prípade kurzového zisku), Systém nevykonáva žiadne výmenné úpravy. Ak na kredite Právnej provízie je Právna hodnota, ktorá je nižšia ako štandard Právnej hodnoty predurčenej Inlernetom v zodpovedajúcom Právnemu stromu, systém uskladňuje kurzovú stratu.

Na 1/1 pozícii je výmenný kurz 274 HUF/CHF.
1/1 Právnemu statusu sa pripisuje Právna provízia Práva čísla 2 a 5
Výpočet: 12000 HUF + 274 HUF/CHF x 42 CHF = 23508 HUF.
Pôvodne by mala byť hodnota týchto dvoch Práv 24.000 HUF, preto sa očakáva strata z výmenného kurzu.
23.508 / 24.000 = 0,98. Právo provízie je 1000 HUF vynásobené pomerom (0,98) a dostaneme 980 HUF,
mala by byť teda vykonaná úprava výmenného kurzu 20 HUF ktorá sa odpočíta od Účtu Systémom po 30/30 pozícii Práva č.1.

Úprava výmenných kurzov v prípade Partnerskej provízie a Penzie Majiteľa - Riaditeľa:

Systém vykonáva úpravy výmenného kurzu na základe vyššie uvedených spôsobov, a ak je to potrebné vstupuje do nastavenia na účte.

Úprava výmenných kurzov v prípade Kariérnej provízie, Kancelárskej podpory a automobilových financií:

Systém skúma denný výmenný kurz v čase pripísania a ak vznikla kurzová strata, jeho rozsah sa odpočíta od Účtu Stáleho zákazníka ihneď po pripísaní.

Úprava výmenných kurzov v prípade Stáleho zákazníka a Referenčnej náhrady, alebo provízie od reportérového Produktového partnera:

Systém vypočítava množstvo náhrad a provízií so strednej hodnoty v znení neskorších predpisov o nastavovaní percenta predurčeného Inlernetom.

Príklad:
1 CHF = 290 HUF
Percento nastavenia je v Systéme definované: 2%
(na základe percenta, ktoré upravuje centrálnu hodnotu poskytovanú bankou Inlernetu)
HU123456 Stály zákazník urobí nákup vo Švajčiarsku za sumu 1000 CHF u Produktového partnera 10 %
Jeho náhrada za Stáleho zákazníka bude 10 CHF.
Systém pripočíta náhradu pre Stálych zákazníkov v Maďarsku v maďarskom forinte
(vždy v mene krajiny Stáleho zákazníka).
Systém vypočíta hodnotu HUF v strednom trhovom kurze
(10 x 290 HUF = 2900 HUF),
ktorý je upravený Percentom nastavenia
(2900 HUF – (2900 HUF x 2%) = 2842 HUF),
Odporúčateľ, ak má maďarský identifikátor, na základe vyššie uvedeného musí pripísať 1421 HUF,
ale ak má jeho Odporúčateľ švajčiarske ID, bude pripísaných 5 CHF. Samozrejme bez úpravy.

Objednanie poukazu:

Ak si Stály zákazník objedná Online poukaz od zahraničného Produktového partnera, jeho bilanc bude v danej cudzej mene počas procesu kupónového objednávania. Pri výpočte rovnováhy bude použitý Faktor nastavenia.

Príklad:
1 CHF = 290 HUF
Percento nastavenia je v Systéme definované: 2%
Účet provízie u Stáleho zákazníka má bilanciu 100.000 HUF.
Stály zákazník by si chcel objednať tovar v hodnote 200 CHF od švajčiarskeho Produktového partnera.
Pri výbere Produktového partnera, je na objednávacej stránke jeho bilancia v prepočte na CHF
(100.000 HUF / (290 HUF x 1,02) = 338,06 CHF).
Stály zákazník si objedná poukazu v hodnote 200 CHF.
ktorý je upravený Percentom nastavenia
(2900 HUF – (2900 HUF x 2%) = 2842 HUF),
Systém odpočíta hodnotu poukazu (200 CHF x 290 HUF x 1,02 = 59.160 HUF)
a na Účte zostane 40.840 HUF.

Pri objednávaní poukazu je zrážka z Účtu, On-line účtu a Inlernetového účtu je založená na rovnakých princípoch.

Prevod súm a provízií:

Pripísanie provízií z Práv, provízií Kariéry, provízií Navrhovateľov, Bonusové práva, atď. sa stane pri vzniku oprávnenia za krátky čas, podľa zaťaženia technických serverov. Stály zákazník má možnosť v osobnom WebOffice kedykoľvek požiadať o informácie o províziach.

Stály zákazník bude každý piatok informovaný v krátkej textovej správe (SMS) o províziach, ak si túto službu objedná a uhradí jej náklady. Ceny SMS správ obsahuje Sadzobník a Oznámenia.

Provízie, ktoré je možné zameniť na hotovosť (ktoré budú pripísané na Účet pre provízie) budú prevedené na bankový účet Stáleho zákazníka každé dva týždne v pondelok, v prípade štátnych sviatkov budú pripísané nasledujúci pracovný deň, vždy o dva týždne neskôr.

Dvojtýždňový posun znamená, že budú vyplatené provízie vzniknuté ešte pred dvojtýždňovou periódou predchádzajúceho pondelkového dňa platieb. Stály zákazník sa jednoducho môže informovať o presnej sume provízie, korá bude vyplatená dva týždne neskôr, ak odčíta zostatok na Účte pre provízie dva týždne pred platbou, na začiatku pondelkového dňa. Táto suma bude prevedená v pondelok, o dva týždne neskôr.

Prevod bude uskutočnený iba v prípade, že Stály zákazník vo svojom osobnom WebOffice v menu Nastavenia nastavil prevod a uhradí náklady spojené s prevodom. O týchto nákladoch sa môže Stály zákazník informovať v platnom Sadzobníku a v Oznámení.

Stály zákazník môže nastaviť v osobnom WebOffice v menu Nastavenia i to, akú sumu z maximálnej sumy chce presne dostať na bankový účet. Prevod sa uskutoční iba v prípade, ak suma bude min. nad 32,5 € -ov. Menšie sumy budú prevedené raz za rok, koncom roka.

Možnosti a podmienky prepracovania, úpravy prílohy č. 1.:

Inlernet môže kedykoľvek upraviť a zmeniť prílohu č.1. („Inlernetové zľavy, systém kariéry, provízie a bonusy ") v súlade s platným indexom inflácie, trhovými podmienkami, charakteristikou populácie vernostného systému a rámcovými podmienkami týkajúcich sa zdanenia.

Úpravu nie je možné jednostranne vykonať na úkor Stáleho zákazníka, najmä čo sa týka Provízie, Práv a ďalších výhod stanovených v prílohe č. 1.

Výnimkou sú prípady, ak sa zmena stane dôsledkom úradného rozhodnutia alebo faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú alebo znemožňujú prevádzkovanie Systému Inlernet alebo ziskovosť Systému.

Upravená príloha nadobudne účinnosti a bude používaná od zverejnenia dátumu na internetových stránkach www.inlernet.com.

PROVIZIE Z PRÁV A BONUSOVE PRÁVO VZŤAHUJÚCE SA NA INLERNETOVÉ PRÁVA V KAŽDEJ TRIEDE

I.TRIEDA, INLERNETOVÉ PRÁVO

Poèet Práv v binárnom systéme umiestnených za skúmaným Právom (dole/hore) Provízie z práv Provízie z práv na Úèet pre provízie Bonusové práva
1 / 1 3,25 €
4 / 4 11,70 €
9 / 9 15,60 €
10 / 10 29,25 € 1 ks Bonusového práva do I. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka*
14 / 14 23,40 €
15 / 15 29,25 € 1 ks Bonusového práva do I. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka*
18 / 18 312,00 €
20 / 20 1 ks Bonusového práva do národného Stromu práv
24 / 24 39,00 €
25 / 25 1 ks Bonusového práva do medzinárodného Stromu práv
30 / 30 299,00 €,
87,75 €*
1 ks Bonusového práva do II. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka*
35 / 35
(neplatný status)
29,25 € 1 ks Bonusového práva do I. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka*
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté z neplatného Práva: 423,1 €, or 598,6 € *Ak Stály zákazník v kalendárnom mesiaci pred vzniknutím Osobného Inlernet Bonusového práva nakúpil min. za 97,5 €-ov od Produktového partnera, môže ¾ubovo¾ne rozhodnú o tom, èi Bonusové právo umiestni do Stromu práv alebo sumu zodpovedajúcu hodnote Bonusového práva si chce da pripísa na Úèet pre poukážky.
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté zo všetkých Práv úèinkujúcich v Strome práv: 668,8 €, or 961,3 €*

II.TRIEDA, INLERNETOVÉ PRÁVO

Poèet Práv v binárnom systéme umiestnených za skúmaným Právom (dole/hore) Provízie z práv Provízie z práv na Úèet pre provízie Bonusové práva
1 / 1 9,75 €
4 / 4 35,10 €
9 / 9 46,80 €
10 / 10 87,75 € 1 ks Bonusového práva do II. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka*
14 / 14 70,20 €
15 / 15 87,75 € 1 ks Bonusového práva do II. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka*
18 / 18 93,60 €
20 / 20 1 ks Bonusového práva do II. triedy do národného Stromu práv
24 / 24 117,00 €
25 / 25 1 ks Bonusového práva do II. Triedy do medzinárodného Stromu práv
30 / 30 897,00 €,
243,75 €*
1 ks Bonusového práva do III. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka*
35 / 35
(neplatný status)
29,25 € 1 ks Bonusového práva do I. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do národného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do medzinárodného Stromu práv
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté z neplatného Práva: 1 269,4 €, or 1 717,9 € *Ak Stály zákazník v kalendárnom mesiaci pred vzniknutím Osobného Inlernet Bonusového práva nakúpil min. za 97,5 €-ov od Produktového partnera, môže ¾ubovo¾ne rozhodnú o tom, èi Bonusové právo umiestni do Stromu práv alebo sumu zodpovedajúcu hodnote Bonusového práva si chce da pripísa na Úèet pre poukážky.
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté zo všetkých Práv úèinkujúcich v Strome práv: 2 006,5 €, or 2 806,0 €*

III.TRIEDA, INLERNETOVÉ PRÁVO

Poèet Práv v binárnom systéme umiestnených za skúmaným Právom (dole/hore) Provízie z práv Provízie z práv na Úèet pre provízie Bonusové práva
1 / 1 29,25 €
4 / 4 105,30 €
9 / 9 140,40 €
10 / 10 243,75 € 1 ks Bonusového práva do III. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka*
14 / 14 210,60 €
15 / 15 243,75 € 1 ks Bonusového práva do III. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka*
18 / 18 280,80 €
20 / 20 1 ks Bonusového práva do III. triedy do národného Stromu
24 / 24 351,00 € 1 540,50 €*,
731,25 €*
1 ks Bonusového práva do IV. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka *
25 / 25 1 ks Bonusového práva do III. Triedy do medzinárodného Stromu práv
30 / 30
(neplatný status)
29,25 €*,
87,75 €*
1 ks Bonusového práva do I. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do národného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do medzinárodného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do II. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do II. triedy do medzinárodného Stromu práv
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté z neplatného Práva: 2 657,8 €, or 3 993,6 € *Ak Stály zákazník v kalendárnom mesiaci pred vzniknutím Osobného Inlernet Bonusového práva nakúpil min. za 97,5 €-ov od Produktového partnera, môže ¾ubovo¾ne rozhodnú o tom, èi Bonusové právo umiestni do Stromu práv alebo sumu zodpovedajúcu hodnote Bonusového práva si chce da pripísa na Úèet pre poukážky.
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté zo všetkých Práv úèinkujúcich v Strome práv: 4 810,6 €, or 6 633,9 €*

IV.TRIEDA, INLERNETOVÉ PRÁVO

Poèet Práv v binárnom systéme umiestnených za skúmaným Právom (dole/hore) Provízie z práv Provízie z práv na Úèet pre provízie Bonusové práva
1 / 1 87,75 €
4 / 4 315,90 €
9 / 9 421,20 €
10 / 10 731,25 € 1 ks Bonusového práva do IV. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka *
14 / 14 631,80 €
15 / 15 731,25 € 1 ks Bonusového práva do IV. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka *
18 / 18 842,40 €
20 / 20 1 ks Bonusového práva do IV. triedy národného Stromu práv
24 / 24 1 053,00 € 4 621,50 €*,
2 193,75 €*
1 ks Bonusového práva do V. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka *
25 / 25 1 ks Bonusového práva do IV. Triedy do medzinárodného Stromu práv
30 / 30
(neplatný status)
29,25 €*,
87,75 €*,
243,75 €*
1 ks Bonusového práva do I. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do národného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do medzinárodného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do II. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do II. triedy do medzinárodného Strom práv a
1 ks Bonusového práva do III. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do III. triedy do medzinárodného Stromu práv
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté z neplatného Práva: 7 973,5 €, or 11 990,5 € *Ak Stály zákazník v kalendárnom mesiaci pred vzniknutím Osobného Inlernet Bonusového práva nakúpil min. za 97,5 €-ov od Produktového partnera, môže ¾ubovo¾ne rozhodnú o tom, èi Bonusové právo umiestni do Stromu práv alebo sumu zodpovedajúcu hodnote Bonusového práva si chce da pripísa na Úèet pre poukážky.
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté zo všetkých Práv úèinkujúcich v Strome práv: 14 431,9 €, or 19 911,4 €*

V.TRIEDA, INLERNETOVÉ PRÁVO

Poèet Práv v binárnom systéme umiestnených za skúmaným Právom (dole/hore) Provízie z práv Provízie z práv na Úèet pre provízie Bonusové práva
1 / 1 263,25 €
4 / 4 947,70 €
9 / 9 1 263,60 €
10 / 10 2 193,75 € 1 ks Bonusového práva do V. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka *
14 / 14 1 895,40 €
15 / 15 2 193,75 € 1 ks Bonusového práva do V. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka *
18 / 18 2 527,20 €
20 / 20 1 ks Bonusového práva do V. triedy do národného Stromu práv
24 / 24 3 159,00 € 13 864,50 €*,
4 387,50 €*
1 ks Bonusového práva do VI. triedy osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka*
25 / 25 1 ks Bonusového práva do V. Triedy do medzinárodného Stromu práv
30 / 30
(neplatný status)
29,25 €*,
87,75 €*,
243,75 €*,
731,25 €*
1 ks Bonusového práva do I. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do národného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do medzinárodného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do II. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do II. triedy do medzinárodného Strom práv a
1 ks Bonusového práva do III. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do III. triedy do medzinárodného Stromu práva
1 ks Bonusového práva do IV. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do IV. triedy do medzinárodného Stromu práv
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté z neplatného Práva: 23 920,6 €, or 33 787,6 € *Ak Stály zákazník v kalendárnom mesiaci pred vzniknutím Osobného Inlernet Bonusového práva nakúpil min. za 97,5 €-ov od Produktového partnera, môže ¾ubovo¾ne rozhodnú o tom, èi Bonusové právo umiestni do Stromu práv alebo sumu zodpovedajúcu hodnote Bonusového práva si chce da pripísa na Úèet pre poukážky.
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté zo všetkých Práv úèinkujúcich v Strome práv: 43 295,8 €, or 57 550,3 €*

VI.TRIEDA, INLERNETOVÉ PRÁVO

Poèet Práv v binárnom systéme umiestnených za skúmaným Právom (dole/hore) Provízie z práv Provízie z práv na Úèet pre provízie Bonusové práva
1 / 1 526,50 €
4 / 4 1 895,40 €
9 / 9 2 527,20 €
10 / 10 4 387,50 € 1 ks Bonusového práva do VI. triedy osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka*
14 / 14 3 790,80 €
15 / 15 4 387,50 € 1 ks Bonusového práva do VI. triedy osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka*
18 / 18 5 054,40 € 25 277,78 € 1 ks Bonusového práva do VI. triedy do národného Stromu práv
20 / 20 1 ks Bonusového práva do VI. Triedy do medzinárodného Stromu práv
25 / 25
(Wound-up status)
29,25 €*,
87,75 €*,
243,75 €*,
731,25 €*,
2 193,75 €*
1 ks Bonusového páva do I. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do národného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do medzinárodného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do II. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do II. triedy do medzinárodného Strom práv a
1 ks Bonusového práva do III. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do III. triedy do medzinárodného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do IV. triedy do osobného Stromu práv alebo nákupná poukážka* a
1 ks Bonusového práva do IV. triedy do medzinárodného Stromu práv a
1 ks Bonusového práva do V. triedy do osobného Stromu práv, alebo nákupná poukážka * a
1 ks Bonusového práva do V. triedy do medzinárodného Stromu práv
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté z neplatného Práva: 39 072,0 €, or 51 132,8 € *Ak Stály zákazník v kalendárnom mesiaci pred vzniknutím Osobného Inlernet Bonusového práva nakúpil min. za 97,5 €-ov od Produktového partnera, môže ¾ubovo¾ne rozhodnú o tom, èi Bonusové právo umiestni do Stromu práv alebo sumu zodpovedajúcu hodnote Bonusového práva si chce da pripísa na Úèet pre poukážky.
Ak sa Právo stane neplatným, Provízie z práv vzniknuté zo všetkých Práv úèinkujúcich v Strome práv: 64 975,8 €, or 85 811,6 €*

dňa 1. marca 2016.